Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Δ'
Καθαρισμός πεδίων
303 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 16
Απόφαση ΔΕΔ 2458/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Προσαύξηση Περιουσίας - Επανάληψη διαδικασίας λόγω τυπικής πλημμέλειας. Οι πράξεις εκδόθηκαν επ’ ονόματι του αποβιώσαντος και επ’ αυτών γίνεται ρητή αναφορά ότι εκδίδονται για λογαριασμό της προσφεύγουσας που είναι το κατά νόμον υπόχρεο πρόσωπο. Με την επανάληψη της διαδικασίας από την ελεγκτική αρχή, επήλθε θεραπεία της τυπικής πλημμέλειας των αρχικώς εκδοθεισών οριστικών πράξεων και ως εκ τούτου οι νέες (προσβαλλόμενες) πράξεις είναι έγκυρες και παράγουν έννομα αποτελέσματα. Νέα στοιχεία μετά την πενταετία. Το έτος 2006 δεν έχει παραγραφεί για τις κινήσεις / υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών της αλλοδαπής, ενώ οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της ημεδαπής έχουν ήδη παραγραφεί (πενταετία)_1111 _43924_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/11/2020
Σελίδα 1 από 16