Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
ΔΟΥ: Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Καθαρισμός πεδίων
32 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 2111/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ «ΑΦΕΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ» ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΗΚΕ- ΜΗ ΠΡΟΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΣΩ ΔΟΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ: άρ. 2 ν. 4172/2013, άρ. 34 ν. 4141/2013, άρ. 4 ν. 4174/2013, Δ.ΟΡΓ.Α 1115805/2017, Δ.ΟΡΓ.Α 1160682/2018, άρ. 29 ν. 2238/1994, παρ. 11 άρ. 72 ν.4174/2013, άρ. 84 Ν. 2238/1994, άρ. 11 ν. 2190/1920, άρ. 17 ν. 2690/1999, άρ. 28 παρ. 2 ν. 4174/2013, άρ. 64 ν. 4174/2013, άρ. 24 A.N. 573/1968, ΣτΕ 1542/2016, άρ. 68§2 του ν. 2238/1994, άρ. 36§2 ν. 4174/2013, άρ. 249 Αστικού Κώδικα, ΣτΕ 433/2020, Ε. 2147/2020, ΣτΕ 2934/2017, ΠΟΛ. 1191/2017_1111 _485099_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2020
Σελίδα 1 από 2