Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
269 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 14
Απόφαση ΔΕΔ 894/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Τεκμαιρόμενη αρνητική απάντηση επί επιφύλαξης που διατυπώθηκε με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2017, περί μη φορολόγησης 25% αποδοχών που έλαβε δικαστικός και αφορούν το διάστημα 01/08/2012 – 30/06/2014, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 181§1 περ. ζ’ του ν.4270/2014, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 86§7 του ν.4307/2014, οικ. 2/88380/ΔΕΠ/17-11-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικ. και ΔΔΑΔ, αποφ.89/2013 και 6/2015 Ειδικού Δικαστηρίου άρθρο 88§2 του Συντάγματος άρθρο 71 του ν. 4472/2017 _1112 _4034378_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 25/02/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 13/02/2019
Σελίδα 1 από 14