Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΑ Ε'
Καθαρισμός πεδίων
168 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 9
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1054/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Φορολογία εισοδήματος_ Φ.Π.Α._ πρόστιμο άρθρου 54 Κ.Φ.Δ._ πρόστιμο Κ.Β.Σ. – καταλογισμός σε μέλη αφανούς εταιρείας με εμπορικό σκοπό_ άρθρο 28 του ν. 2238/1994_ άρθρο 34 παρ. 1 και 2 του ν.2238/1994_ αριθμ. 4035-6/1988 αποφάσεις του ΣτΕ_ ΠΟΛ. 1047/11.3.2013_ άρθρα 741_ 748_ 784 του Α.Κ._ άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2238/1994_ άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2238/1994_ άρθρα 3 παρ.1 και 36 του ν. 2859/2000_ ΠΟΛ. 1169/ 1998_ άρθρο 72 του ν. 4174/2013_ άρθρο 84 του ν.2238/1994_ άρθρο 57 του ν. 2859/2000_άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2523/1997_1112
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/04/2019
Σελίδα 1 από 9