Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
43 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 161/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Απαλλαγή από τον ΕΦΑ την 01.01.2019 λόγω Δωρεάν παραχώρησης ακινήτου από ναυτιλιακή εταιρεία νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα σε άλλη Ναυτιλιακή εταιρεία επίσης νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 ν.4646/12.12.2019 και ισχύει για τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιων της φορολογικής διοίκησης σύμφωνα με την παρ.38 του άρθρου 66 του ιδίου νόμου(ν.4646/2019) _1111 _4267332_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2020
Σελίδα 1 από 3