Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
248 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 13
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2020
Απόφαση ΔΕΔ 3042/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§§ 1 περ. δ και 2 περ. δ’ του ΚΦΔ λόγω μη ανταπόκρισης σε πρόσκληση για προσκόμιση στον Έλεγχο λογιστικών αρχείων εντός της ταχθείσας νόμιμης προθεσμίας κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 14§2 και 24 του ΚΦΔ.Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 58α του Ν.4174/2013 λόγω μη έκδοσης ΑΠΥ_Μη έγκυρη επίδοση σημειώματος διαπιστώσεων_άρθρο 28 του ν.4174/2013 άρθρο 5 του ν.4174/2013 άρθρο 63§6 του ν. 4174/2013 αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Β 1144776 ΕΞ 2015/03-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε_1110 _9092829_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2019
Απόφαση ΔΕΔ 2981/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΟΡΘΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ – ΥΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΚΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ_1111 _1167658_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/11/2019
Σελίδα 1 από 13