Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
134 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 904/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Οι τυχόν επιχειρηματικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από νομικό πρόσωπο και οι οποίες συνδέονται με τη συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 48, δεν εκπίπτουν στο σύνολο τους στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα αν στο έτος αυτό λαμβάνει χώρα διανομή κερδών από το νομικό πρόσωπο στο οποίο αυτό συμμετέχει _1110 _6855768_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/05/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 07/04/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 07/04/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 06/02/2020
Απόφαση ΔΕΔ 3072/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Πράξη Επιβολής Προστίμου χρήσης 2014 λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης απόδοσης τελών χαρτοσήμου κατά παράβασης των διατάξεων της παρ. 1β του άρθρου 54 του ν. 4174/2013_Χρόνος απόδοσης τελών χαρτοσήμου σε περίπτωση διακοπής εργασιών εταιρείας άρθρο 1 του Κ.Ν.Τ.Χ [ΦΕΚ Α' 239/28-07-1931]άρθρο 6 § 1 του Ν.Δ. 4535/1964 άρθρο 30 του Π.Δ. 99/1977 άρθρου39§10 του ΠΔ. 186/1992 (ΚΒΣ) ΠΟΛ. 1029/22-1-2014 άρθρο 64 του Κ.Φ.Δάρθρο 17§§1_2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) άρθρο 9 ν. 4174/2013_1110 _7019754_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2019
Σελίδα 1 από 7