Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
129 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 2287/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πρόστιμο άρθρου 54 παρ. 2 περ. β΄ ν. 4174/2013 λόγω εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016 – Αναδρομικά κύριας σύνταξης του 2016, καταβληθέντα εντός 2017–Αποστολή βεβαίωσης αποδοχ ών στην ΑΑΔΕ εντός του 2018 –δεν προκύπτει αν και πότε έλαβε γνώση της βεβαίωσης ο προσφεύγων: Άρθρα 2, 67 Ν. 4172/2013, Άρθρα 3,19,31,54,62,63 Ν. 4174/2013, Άρθρο 73 ν.δ 356/1974, Πολ. 1252/2015, Πολ.1034/2017, Πολ.1094/2017, Πολ. 1106/2017, Πολ.1068/2018, Πολ. 1083/2018, 1041/2019_1110 _4400213_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2020
Σελίδα 1 από 7