Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΒΟΛΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
295 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 15
Απόφαση ΔΕΔ 1187/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Πρόστιμο μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου εσόδου. Για την επαρκή τεκμηρίωση από την ελεγκτική αρχή της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος δεν αρκεί κατ` αρχήν η εκ μέρους της διαπίστωση της ύπαρξης σημαντικού ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς του φορολογούμενου το οποίο κατά την εκτίμησή της δεν αντιστοιχεί σε (νομίμως φορολογηθέντα ή απαλλαχθέντα του φόρου) εισοδήματα που αυτός έχει δηλώσει στη φορολογική αρχή ούτε σε άλλη πηγή ή αιτία την οποία αυτός επικαλείται στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής εξηγήσεων ή/και προηγούμενης ακρόασης ούτε παρατίθενται ούτε προσδιορίζονται οι συναλλαγές για τις οποίες δεν εκδόθηκε φορολογικό στοιχείο. _2083093_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/07/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1050/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Δύο _2_ πρόστιμα του ΚΦΔ_ φορολογικό έτος 2019_ βιβλία με βάση τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα του Ν4308_2014 _ΕΛΠ__ α_ Άρθρο 58Α παρ 1 του Ν4174_2013 _ Μη έκδοση τριών _3_ ΑΛΠ συνολικής αξίας 104 και 40 ευρώ _συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ_ υποτροπή για πρώτη φορά εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης_ πρόστιμο 500 ευρώ_ β_ Άρθρο 54 παρ 1 περ ε_ και παρ 2 περ ε_ του Ν4174_2013 _ Μη συνεργασία κατά την διάρκεια φορολογικού ελέγχου_ πρόστιμο 2500 ευρώ_ Απορριπτική_ _1569025_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/06/2020
Σελίδα 1 από 15