Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΒΟΛΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
189 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 10
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 07/03/2019
Απόφαση ΔΕΔ 379/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της_ Ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής συνυποβάλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικό φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή και τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν1599_1986 με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου _8064952_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/02/2019
Σελίδα 1 από 10