Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
395 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 20
Απόφαση ΔΕΔ 206/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2021 - Έλεγχος επιστροφής ΦΠΑ _ Μείωση του προς έκπτωση ποσού λόγω μη αναγνώρισης πράξεων ως ενδοκοινοτικών παραδόσεων _ άρθρα 34 και 28 Ν 2859_2000 _ ΠΟΛ 1201_1999_ Κανονισμός 904_2010 του Συμβουλίου περί διοικητικής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης _Τυπική πλημμέλεια _Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας περί διοικητικής συνδρομής_ άρθρα 138 _242_ 262 και 250 οδηγίας 2006_112_ΕΚ_Έλεγχος έτους 2020 _3275686_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2021
Σελίδα 1 από 20