Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
379 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 19
Απόφαση ΔΕΔ 1688/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Έλεγχος επιστροφής ΦΠΑ _ Μείωση του προς έκπτωση ποσού λόγω μη αναγνώρισης πράξεων ως ενδοκοινοτικών παραδόσεων _ άρθρα 34 και 28 Ν 2859_2000 _ ΠΟΛ 1201_1999_ Κανονισμός 904_2010 του Συμβουλίου περί διοικητικής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης _Τυπική πλημμέλεια _Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας περί διοικητικής συνδρομής_ άρθρα 138 _242_ 262 και 250 οδηγίας 2006_112_ΕΚ_Έλεγχος έτους 2020 _8947304_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1575/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 και 2 του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017_ Διαγραφή του προστίμου λόγω διορθωμένης εικόνας αποδοχών _κύρια σύνταξη από τον ΕΦΚΑ_ που αναρτήθηκε μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της οικείας αρχικής δήλωσης_ χωρίς σχετική ενημέρωση του_ης προσφεύγοντος_ουσας_ _732036_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/10/2020
Σελίδα 1 από 19