Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ'
Καθαρισμός πεδίων
127 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 1774/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2015_ η οποία ήταν μηδενική _ Δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής της εν λόγω δήλωσης_ διότι ο_η προσφεύγων_ουσα ήταν φοιτητής_τρια_ χωρίς κανένα πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα_ τον_την είχε δε δηλώσει ο πατέρας του_της ως εξαρτώμενο μέλος στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός του για το ίδιο φορολογικό έτος _ Επίκληση παραδρομής_ _3501856_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1732/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ_ ΚΦΑΣ_ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν 2523_1997_Μη τήρηση βιβλίων ΚΒΣ _ ΚΦΑΣ_ Μη δήλωση έναρξης δραστηριότητας για έξι υποκαταστήματα ΝΠΔΔ _ΚΑΠΗ _Μη προμήθεια ΦΤΜ_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 παρ 3 του ΠΔ 186_1992 και 3 παρ 1 του Ν 4093_20123 και 3 παρ 2 και του παραρτήματος _66_ του Ν 2859_2000 και του άρθρου 13 της Οδηγίας 2006_112_ΕΚ_ σχετ εγκύκλιος 1064142 _1107Τ_Β0012_17_11_2005 του Υπουργείου Οικονομικών _ αριθ πρωτ Δ14Β 1023929 ΕΞ 2015_18_2_2015 έγγραφό της ΓΓΔΕ_ χρήσεις 2012_2013 _6975064_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/10/2018
Σελίδα 1 από 7