Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΛΑΓΚΑΔΑ
Καθαρισμός πεδίων
21 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 378/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των όρων των ΣΑΔΦ που προαναφέρθηκαν και προκειμένου για την αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του ποσού του εταιρικού αλλοδαπού φόρου που αναλογεί στον μέτοχο και προκειμένου αυτός να πιστωθεί από αυτόν που αναλογεί στην Ελλάδα απαιτείται υποχρεωτικά βεβαίωση από τη φορολογική αρχή των αντισυμβαλλομένων Κρατών που θα περιλαμβάνει σωρευτικά τα πλήρη στοιχεία του νομικού προσώπου που πραγματοποίησε την διανομή κερδών_ πιστοποίηση ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο είναι κάτοικος του αντισυμβαλλόμενου Κράτους για τις ανάγκες εφαρμογής της οικείας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας_ το ποσό του φόρου εισοδήματος που πλήρωσε συνολικά το νομικό πρόσωπο_ το ποσοστό συμμετοχής του εν λόγω μετόχου ή εταίρου φυσικού προσώπου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου που έκανε την διανομή και το ύψος του μερίσματος που έλαβε το φυσικό πρόσωπο και ο εταιρικός φόρος που του αναλογεί_ Εναλλακτικά γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις λοιπών δημοσίων αρχών εφόσον αποδεικνύουν τα παραπάνω ακόμα και συνδυαστικά_ Δεν γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις που εκδίδει το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή άλλοι ιδιώτες _οι ορκωτοί ελεγκτές οι λογιστές ή οι δικηγόροι_ _1790735_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/02/2019
Σελίδα 1 από 2