Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Καθαρισμός πεδίων
89 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 5
Απόφαση ΔΕΔ 1881/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ­_ ΚΝΤΧ_ Μη απόδοση τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου στα ως άνω τέλη _Σύμβαση δανείου κατ’ άρθρο 806 ΑΚ_ Μικτός Τρεχούμενος Δοσοληπτικός λογαριασμός_ Διαγραφή υπολοίπου πελατών _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 παρ 1α και παρ 5γ εδαφ δ΄ και 13 παρ 1α του ΠΔ της 28_7_1931σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ 1β του Ν 2859_2000_ Έλεγχος χρήσης 2011 _1559455_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1637/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Δεν προσβάλλονται παραδεκτώς με ενδικοφανή προσφυγή πράξεις των διοικητικών οργάνων που στερούνται εκτελεστότητας όπως βεβαιωτικές πράξεις με τις οποίες δηλώνεται εμμονή της Διοίκησης σε προγενέστερη διοικητική πράξη χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα _ Η τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ επί αίτησης της προσφεύγουσας για επιστροφή καταβληθέντων ποσών που επιβλήθηκαν με πράξεις επιβολής προστίμων και βεβαιώθηκαν από τη φορολογική αρχή στερείται εκτελεστότητας _9172427_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/09/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/08/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/08/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/08/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/08/2018
Σελίδα 1 από 5