Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Καθαρισμός πεδίων
105 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 17/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχων σε φορολογούμενους οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης διαπιστώνεται η μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ποσών φόρων ή οιεσδήποτε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που ανάγονται σε χρόνο πριν από την κήρυξη της πτώχευσης οι εκάστοτε προβλεπόμενες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων εκδίδονται επ’ ονόματι του υπόχρεου οφειλέτη _ πτωχός _ Ο συσχετισμός μεταξύ κόστους πωληθέντων και πωλήσεων με την εφαρμογή του συντελεστή μικτού αποτελέσματος επί πωλήσεων για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της προσφεύγουσας δεδομένης της μη υποβολής δήλωσης και της μη διαφύλαξης του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και κατ επέκταση της αδυναμίας ελέγχου κλειστής αποθήκης είναι συμβατή με τα διδάγματα της λογικής και τους κανόνες λογιστικής και οικονομικής επιστήμης _ H τυχόν διαφορά ακαθάριστων εσόδων που προκύπτει από επαναπροσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων λόγω ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων επιμερίζεται σε κάθε περίπτωση κατ αναλογία της συμμετοχής των εφαρμοζόμενων συντελεστών ΦΠΑ στα δηλούμενα φορολογητέα και απαλλασσόμενα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ακαθάριστα έσοδα _4761403_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1881/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ­_ ΚΝΤΧ_ Μη απόδοση τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου στα ως άνω τέλη _Σύμβαση δανείου κατ’ άρθρο 806 ΑΚ_ Μικτός Τρεχούμενος Δοσοληπτικός λογαριασμός_ Διαγραφή υπολοίπου πελατών _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 παρ 1α και παρ 5γ εδαφ δ΄ και 13 παρ 1α του ΠΔ της 28_7_1931σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ 1β του Ν 2859_2000_ Έλεγχος χρήσης 2011 _1559455_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/11/2018
Σελίδα 1 από 6