Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
104 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1868/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 _μηδενική_ _ Η πρώτη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν διαφέρει σε τίποτα από την οικεία αρχική δήλωση_ με την εκκαθάρισή της δεν επήλθε καμία μεταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση_ υποβλήθηκε δε εκ παραδρομής_ _3319169_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1838/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμα του ΠΔ186 1992 ΚΒΣ για τις διαχειριστικές περιόδους από 01_01_2008 _ 31_12_2008 έως 01_01_2012 _ 18_12_2012 _ Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων εσόδων για παροχή υπηρεσιών _ Καταγγελία του αντισυμβαλλόμενου _ 1_ Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων _ 2_ Ο προσφεύγων συμμετείχε_ εν τοις πράγμασι_ στις εργασίες παροχής υπηρεσιών με εξαρτημένη ημερομίσθια εργασία και όχι ως επιτηδευματίας _ υπόχρεος έκδοσης φορολογικών στοιχείων_ _6696744_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1837/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Εκπρόθεσμη υποβολή δεύτερης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015_ η οποία ήταν μηδενική _ Η δεύτερη τροποποιητική δήλωση δεν διαφέρει σε τίποτα από την οικεία πρώτη τροποποιητική δήλωση_ με την εκκαθάρισή της δεν επήλθε καμία μεταβολή σε σχέση με την πρώτη τροποποιητική δήλωση_ υποβλήθηκε δε εκ παραδρομής και άνευ σκοπιμότητας_ _4707742_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1836/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015_ η οποία ήταν μηδενική_ Η πρώτη τροποποιητική δήλωση υποβλήθηκε την 28_05_2017_ δεδομένου ότι τον Μάιο του 2017 παραλήφθηκε από το ΙΚΑ η βεβαίωση των αναδρομικών συντάξεων του φορολογικού έτους 2015_ οι οποίες είχαν καταβληθεί εντός του έτους 2016_ _2660578_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/11/2018
Σελίδα 1 από 6