Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
37 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 604/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση γ και παράγραφος 2 περίπτωση γ του Ν4174 2013 ΚΦΔ__ _ Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον μήνα Απρίλιο του 2017 _01_04_2017 _ 30_04_2017__ Η δήλωση υποβλήθηκε εκ παραδρομής_ δεδομένου ότι κατά τον Απρίλιο του 2017 δεν εκδόθηκε προς τον_ην προσφεύγοντα_ουσα κανένα φορολογικό στοιχείο αξίας με παρακράτηση φόρου 20 τοις εκατό_ _1323480_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 14/03/2019
Σελίδα 1 από 2