Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
61 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/12/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1897/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Φορολογία εισοδήματος Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 _8208522_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/11/2018
Σελίδα 1 από 4