Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
42 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 1897/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Φορολογία εισοδήματος Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 _8208522_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 4780/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ………….ΈΚΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ. ΑΡΘΡΟ 72 § 10 ΤΟΥ Ν 4174/2013 _861216_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 25/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 13/10/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1663/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014_η οποία ήταν χρεωστική _ Ανάρτηση στην διαδικτυακή ιστοσελίδα www gsis gr εκ μέρους του εργοδότη_μετά από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των οικείων δηλώσεων_αμοιβής από επιχειρηματική δραστηριότητα για μη επιτηδευματία _ _3920252_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/10/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1623/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014 _ Δεν υφίσταται ευθύνη του προσφεύγοντα για το εκπρόθεσμο της δήλωσης_διότι η διόρθωση των αποδοχών κύριας σύνταξης της συζύγου του προσφεύγοντα από τον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα έλαβε χώρα μετά από την εκπνοή της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης _274469_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 13/09/2018
Σελίδα 1 από 3