Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
115 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Απόφαση ΔΕΔ 980/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - ΦΠΑ_ Έλεγχος ετών 2013_2019_ Εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 33 παρ 3 περ β Ν 2859_2000 _Π 4336_3162_1987_Δ14Α 1179496 ΕΞ 27_12_2012_ΠΟΛ_1205_2015 _ Καταλογισμός του επιστραφέντος ΦΠΑ λόγω μη έναρξης χρησιμοποίησης επενδυτικών αγαθών εντός πενταετίας και λόγω μη υποβολής δήλωσης για διακανονισμό του εκπεσθέντος ΦΠΑ μετά τη λήξη της πενταετίας δεδομένου ότι δεν διενεργήθηκαν φορολογητέες εκροές_ Άρθρα 184_191 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 _8876698_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/05/2020
Απόφαση ΔΕΔ 882/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Τεκμαιρόμενη αρνητική απάντηση επί αιτήσεως ακύρωσης πράξεων επιβολής προστίμου. Οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.2238/94 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 26 παρ. 11 του Ν.4223/2013 από ενάρξεως του Ν.4172/2013 ήτοι από την 1/1/2014 και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν εφαρμογής για πράξεις που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ανεξάρτητα εάν αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες του νόμου αυτού. _239481_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 27/05/2020
Σελίδα 1 από 6