Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
59 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 706/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΦΠΑ_ Άρθρο 58Α ν 4174_2012_Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58Α του ν 4174_2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 13 _ 16 και 28 του ν 2859_2000_ Πολ 1201_1999_ ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών_ Διάθεση των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας_ Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου πώλησης _σχετ ΔΕΕ C_409_2004 C_273_2011_ και άρθρα 131_138_273 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006_Κανονισμός ΕΕ 904_2010_έτος 2017 _4512553_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/02/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 06/02/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/02/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/02/2019
Απόφαση ΔΕΔ 111/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο ΚΒΣ άρθρο 7 παρ 3 Ν 4337/2015_Εισόδημα _ΦΠΑ_ ΦΑΠ_ ΚΝΤΧ_ Πρόστιμο άρθρου 54 ΚΦΔ_Έλεγχος χρήσης 2012 με την ΠΟΛ 1037_2005_ Απώλεια των χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων_Μη έκδοση _ΑΛΠ από ΦΤΜ_ φορολογικών στοιχείων χωρίς να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός εκάστης συναλλαγής από κατάστημα εστίασης_ Μετατροπή αγορών σε πωλήσεις_ Εφαρμογή των διατάξεων της παρ 10 α΄ του άρθρου 5 του ν 2523_1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ ζ΄ της παρ 3 του άρθρου 7 του Ν 4337_2015_Απόκρυψη φορολογητέας ύλης _ φορολογητέα ύλη με βάση τα τεκμήρια_ Ανακριβή βιβλία _Εξωλογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 παρ 4 του ΚΒΣ_ 30 και 32 ν 2238_1994_48 παρ 3 Ν 2859_2000 _ Λογιστικές διαφορές_ άρθρο 31 ν 2238_1994 _7835505_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/01/2019
Σελίδα 1 από 3