Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΔΡΑΜΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
35 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 31/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 31/10/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1714/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ και πρόστιμο του άρθρου 58Α παράγραφος 1 του ίδιου νόμου _ Μη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα για έναρξη εργασιών και μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του ΚΦΔ υποχρεώσεις για μη τήρηση βιβλίων για το πρώτο πρόστιμο και μη έκδοση φορολογικού στοιχείου εσόδου αξίας 250 ευρώ _συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 τοις εκατό_ _παροχή υπηρεσιών_λιανική συναλλαγή_ για το δεύτερο πρόστιμο _ Αβάσιμη και αναληθής η καταγγελία_διότι ο_η προσφεύγων_ουσα δεν ασκεί καμία επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα _ _4854349_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/10/2018
Σελίδα 1 από 2