Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
83 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 5
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 786/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΝΤΧ _Εισόδημα_ Πρόστιμο εισοδήματος του άρθρου 4 του ν 2523_1997_τακτικός έλεγχος βάσει της ΠΟΛ 1159_2011_Μη απόδοση τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου στα ως άνω τέλη _ Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου ΑΕ τα οποία δεν επιστράφηκαν λόγω του ότι δεν πραγματοποιήθηκε η αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΓΛΣ θεωρούμενα ως απλές καταθέσεις_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 παρ 5γ εδαφ δ΄ και 13 παρ 1α του ΠΔ της 28_7_1931_ ΣτΕ 1470_2002_Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων_ αρχή του δεδουλευμένου _εφαρμογή των διατάξεων της περ α΄ του άρθρου 102 του ν 2238_1994_ Έλεγχος χρήσης 2012 _671197_ _4898798_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/03/2019
Απόφαση ΔΕΔ 645/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α και παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν4174 2013 _ΚΦΔ__ _ Εκπρόθεσμη υποβολή δεύτερης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014 _πιστωτική__ Προσθήκη του ποσού των 17868_03 ευρώ στον κωδικό 727 του εντύπου Ε1_ ως δαπάνη τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης δανείων που συνιστά πληροφοριακό στοιχείο_ Δεν μεταβλήθηκε η δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και δεν προέκυψε διαφορετικό αποτέλεσμα σε σχέση με τις οικείες προηγηθείσες δηλώσεις_ _8399070_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/02/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/02/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/01/2019
Σελίδα 1 από 5