Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΞΑΝΘΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
50 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 158/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΦΠΑ_Αίτημα επιστροφής ΦΠΑ_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 24 παρ 1εδ ζ΄_ 28_ 30_ παρ 4 και της παρ 1 του άρθρου 34 του ν 2859_2000 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Π 2869_ΠΟΛ137_1987 και της ΠΟΛ1262_1993_ Διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ των επενδυτικών αγαθών_ δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών _ Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση _ σχετ ΔΕΕ C_271_2006 και Άρθρο 168 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 _8743692_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 30/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΦΠΑ_ Άρθρο 7 παρ 3 ν 4337_2015_Αίτημα επιστροφής ΦΠΑ_ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν 4174_2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 11_28_ 30 παρ 1 και 3_ 32 παρ 1 και της παρ 1 του άρθρου 34 του ν 2859_2000_ Πολ 1201_1999_ ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών _ ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών _Χρεοπίστωση του λογαριασμού ΦΠΑ στο πλαίσιο του συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης_ σχετ ΔΕΕ C_590_2013 C_409_2004_ και Άρθρα 138_167_168_178_182 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006_Κανονισμός ΕΕ 904_2010 _ ΣτΕ 1238_2018 _6086041_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 2030/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΦΠΑ_Αίτημα επιστροφής ΦΠΑ_ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν 4174_2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ 1 και 3_ 32 παρ 1 και της παρ 1 του άρθρου 34 του ν 2859_2000_ ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών _ Χρεοπίστωση του λογαριασμού ΦΠΑ στο πλαίσιο του συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης_ σχετ ΔΕΕ C_590_2013 και Άρθρα 167_168_178_182 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 _Σχετ άρθρα18 παρ 1 στοιχ δ και 22 της έκτης Οδηγίας 77_388_ΕΟΚ _6749803_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1947/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Δύο _2_ πρόστιμα_ άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση α και παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν4174 2013 ΚΦΔ και άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση η και παράγραφος 2 περίπτωση ε του ίδιου νόμου _φορολογικό έτος 2015_ _ Μη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα και δη έναρξης εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας και μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του Ν4174 2013 ΚΦΔ υποχρεώσεις και δη μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων _βιβλίων__ Από κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύεται η εμπορία τσιγάρων_ _7289371_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 14/12/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1819/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ _ Μη προηγούμενη ακρόαση του φορολογούμενου_Παραβίαση ουσιώδους τύπου της πράξης λόγω μη τήρησης της προηγούμενης ακρόασης της προσφεύγουσας _ Πλημμελής αιτιολογία προσβαλλόμενης πράξης μη ειδική σαφής και πλήρης αιτιολογία ως προς την εκτίμηση της αξίας των οικοπέδων που έγινε βάσει συγκριτικών στοιχείων _ Μη εφαρμογή μειωτικού της τιμής εκκίνησης συντελεστή κατά παράβαση ουσιαστικής διάταξης νόμου_ Για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λήφθηκε υπόψη μόνο ο συντελεστής της παλαιότητας των κτισμάτων και κανένας άλλος συντελεστής ο οποίος να αναφέρεται στην ποιότητα της κατασκευής τους _7890589_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 14/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/10/2018
Σελίδα 1 από 3