Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΦΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ/ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ
ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
Καθαρισμός πεδίων