Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
144 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 8
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 27/01/2020
Απόφαση ΔΕΔ 3617/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Λογιστικές Διαφορές - Μη έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα, διότι ενώ συμπεριλαμβάνονται στην δήλωση κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, εντούτοις δεν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία - Αντικειμενικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος οικ. έτους 2014: άρθρα 31, 32 & 84 του ν.2238/1994, άρθρα 1 & 4 του ν.4093/2012, άρθρο 72 ν.4174/2013, ΠΟΛ.1004/ 2013 Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014 _1112 _5850199_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 17/12/2019
Απόφαση ΔΕΔ 3357/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΤΟΥΣ 2014. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ. ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ. ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - άρθρα 23, 24, 25 & 28 ν. 4174/2013, άρθρα 31 32 ν. 2238/1994, υπ’ αρ. 1078820/2007, 1027847/07 και 1009074/2008 έγγραφα ΥΠ. ΟΙΚ., ΠΟΛ.1078/28.03.2012, άρθρο 44 του ν. 4308/2014, άρθρα 2 & 6 ν. 4093/2012, άρθρα 21 και 22 ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 1113/2015, άρθρο15 B.Δ. 24.9.1958, ΠΟΛ.1178/30.8.1999 _1112 _1747671_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/12/2019
Σελίδα 1 από 8