Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
40 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 4141/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Επιβολή κυρώσεων επί μη έκδοσης και ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων στις διαχειριστικές περιόδους 1/1 – 31/12/2012 και 1/1 – 31/12/2013 αντίστοιχα. Εξωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος για τη χρήση 2012 και αντικειμενικός προσδιορισμός του αποτελέσματος για τη χρήση 2013, λόγω μεγάλης έκτασης παραλείψεων ως προς το μέγεθος των τηρούμενων βιβλίων. Αυτοτελής έλεγχος και προσδιορισμός Φ.Π.Α. κατόπιν διαπίστωσης ανακρίβειας των βιβλίων – στοιχείων. _6228846_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/09/2018
Απόφαση ΔΕΔ 2569/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1 – 31/12/2011. ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 30 Κ.Β.Σ., ΑΡΘΡΑ 30, 32 Ν.2238/1994). ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ [ΑΡΘΡΟ 48 ΠΑΡ. 3 Ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.)]. _8288783_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/05/2018
Σελίδα 1 από 2