Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
178 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 9
Απόφαση ΔΕΔ 356/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Εισόδημα ακινήτων από ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων σε έδαφος του εκμισθωτή, με δαπάνες του μισθωτή – Ο εκμισθωτής, δυνάμει αναβλητικής αίρεσης, μετά το πέρας της μίσθωσης θα είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης και νομέας των ανεγερθέντων κτιριακών εγκαταστάσεων. άρθρα 21, 68 & 84 ν.2238/1994, άρθρο 41 ν.4172/13 άρθρο 72 ν.4174/13, 1051548/1009/Α0012/2007 ΥΠΟΙΚ. 1037083/10502/Β0012/2009 ΓΓΦ & ΤΘ, ΠΟΛ.1122/14, ΠΟΛ.1103/15, 67/1995 ΣτΕ, 1826/2014 ΔΕΦΑΘ _1110 _1070675_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 17/02/2020
Απόφαση ΔΕΔ 265/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Εισόδημα ακινήτων από ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων σε έδαφος του εκμισθωτή, με δαπάνες του μισθωτή – Ο εκμισθωτής, δυνάμει αναβλητικής αίρεσης, μετά το πέρας της μίσθωσης θα είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης και νομέας των ανεγερθέντων κτιριακών εγκαταστάσεων. άρθρα 21, 68 & 84 ν.2238/1994, άρθρο 41 ν.4172/13 άρθρο 72 ν.4174/13, 1051548/1009/Α0012/2007 ΥΠΟΙΚ. 1037083/10502/Β0012/2009 ΓΓΦ & ΤΘ, ΠΟΛ.1122/14, ΠΟΛ.1103/15, 67/1995 ΣτΕ, 1826/2014 ΔΕΦΑΘ _1110 _7006955_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/02/2020
Σελίδα 1 από 9