Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Καθαρισμός πεδίων
7105 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 356
Απόφαση ΔΕΔ 1897/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Φορολογία εισοδήματος Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 _8208522_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1880/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο άρθρου 7 ν 4337_2015_Εισόδημα_ΦΠΑ_ άρθρο 79 Ν 4472_2017_άρθρο 28 ν 2859_2000_Έλεγχος χρήσης 2011 με βάση συμπληρωματικά στοιχεία_ Λήψη εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη φορολογικών στοιχείων _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 και 4_ 68 παρ 2 του ν 2238_1994_57 παρ 1 Ν 2859_2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997 που επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 7 παρ 3 και 5 ν 4337_2015_ Παραγραφή _ΣτΕ 1738_2017_ Έλεγχος χρήσης 2012_Ενδοκοινοτικές παραδόσεις_ άρθρο 28 ν 2859_2000_σχετ ΠΟΛ 1201_1999 _4189337_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1881/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ­_ ΚΝΤΧ_ Μη απόδοση τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου στα ως άνω τέλη _Σύμβαση δανείου κατ’ άρθρο 806 ΑΚ_ Μικτός Τρεχούμενος Δοσοληπτικός λογαριασμός_ Διαγραφή υπολοίπου πελατών _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 παρ 1α και παρ 5γ εδαφ δ΄ και 13 παρ 1α του ΠΔ της 28_7_1931σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ 1β του Ν 2859_2000_ Έλεγχος χρήσης 2011 _1559455_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/11/2018
Σελίδα 1 από 356