Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (Άρθρο 54 ΚΦΔ)
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
12 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 3072/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Πράξη Επιβολής Προστίμου χρήσης 2014 λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης απόδοσης τελών χαρτοσήμου κατά παράβασης των διατάξεων της παρ. 1β του άρθρου 54 του ν. 4174/2013_Χρόνος απόδοσης τελών χαρτοσήμου σε περίπτωση διακοπής εργασιών εταιρείας άρθρο 1 του Κ.Ν.Τ.Χ [ΦΕΚ Α' 239/28-07-1931]άρθρο 6 § 1 του Ν.Δ. 4535/1964 άρθρο 30 του Π.Δ. 99/1977 άρθρου39§10 του ΠΔ. 186/1992 (ΚΒΣ) ΠΟΛ. 1029/22-1-2014 άρθρο 64 του Κ.Φ.Δάρθρο 17§§1_2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) άρθρο 9 ν. 4174/2013_1110 _7019754_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2019
Σελίδα 1 από 1