Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
59 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 661/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Δικαιώματα και αμοιβές ναυτικών πρακτόρων απαλλάσσονται από το φόρο όταν τιμολογούνται απευθείας οι πλοιοκτήτριες εκμεταλλεύτριες ή διαχειρίστριες του πλοίου επιχειρήσεις_ Οι προμήθειες που εισπράττονται από ναυτιλιακά πρακτορεία για διενέργεια μεσολαβητικών εργασιών απαλλάσσονται από το ΦΠΑ εφόσον αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των πλοίων του άρθρου 27 του ν2859_2000 και εισπράττονται από πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία_ Η είσπραξη προμήθειας από επιχειρήσεις ρυμουλκών δεν εμπίπτει στο πεδίο της αντιπροσώπευσης των πλοιοκτητριών εταιρειών και της διενέργειας πράξεων στο όνομα αυτών και επομένως υπόκεινται σε ΦΠΑ _9130637_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/03/2019
Απόφαση ΔΕΔ 32/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν2238/1994 με την παρέκτασή της κατά τρία έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής _ Η εν λόγω ερμηνευτική θέση της Διοίκησης περί τριετούς παρέκτασης του χρόνου παραγραφής σε περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της πενταετούς παραγραφής καταλαμβάνει την υποβολή αρχικών δηλώσεων και όχι τροποποιητικών όπως προκύπτει και από το σκεπτικό της προαναφερθείσας γνωμοδότησης _ Για την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του απαιτείται οι διαπιστούμενες πλημμέλειες να καθιστούν αδύνατη την ενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων και ανέφικτο το λογιστικό προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων του σύμφωνα με τη σχετική προς το θέμα αυτό αιτιολογημένη κρίση της φορολογικής αρχής ή σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η κρίση αυτή σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου _3712076_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1788/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΦΠΑ _ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν 4174_2013_Μη δήλωση εσόδων από εκμίσθωση βιομηχανοστασίων _ Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δi της παρ 2 του άρθρου 8 του ν 2859_2000_ άρθρο 137 της Οδηγίας 2006_112_ΕΚ _ Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ανακριβές περιεχόμενο από τις οποίες μετά από έλεγχο δεν προκύπτει φόρος για καταβολή _ Εφαρμογή των διατάξεων της παρ 1 περ α΄ και 2 περ α΄ του άρθρου 54 του Ν 4174_2013_έλεγχος φορολογικού έτους 2016 _9944575_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 06/11/2018
Σελίδα 1 από 3