Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Καθαρισμός πεδίων
916 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 46
Απόφαση ΔΕΔ 894/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Τεκμαιρόμενη αρνητική απάντηση επί επιφύλαξης που διατυπώθηκε με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2017, περί μη φορολόγησης 25% αποδοχών που έλαβε δικαστικός και αφορούν το διάστημα 01/08/2012 – 30/06/2014, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 181§1 περ. ζ’ του ν.4270/2014, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 86§7 του ν.4307/2014, οικ. 2/88380/ΔΕΠ/17-11-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικ. και ΔΔΑΔ, αποφ.89/2013 και 6/2015 Ειδικού Δικαστηρίου άρθρο 88§2 του Συντάγματος άρθρο 71 του ν. 4472/2017 _1112 _4034378_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/03/2019
Απόφαση ΔΕΔ 15e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Εισφορά αλληλεγγύης άρθρ. 29 Ν.3986/2011 οικ.έτους 2014 επί επιδόματος δικαστικών λειτουργών παρ.3 άρθρ.30 ν.3205/2003 (όπως αυτή αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2521/1997 ) για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους ΑΡΘΡΟ 29 Ν.3986/2011 ΑΡΘΡΟ 30 Ν.3205/2003 ΑΡΘΡΟ 2 Ν.2521/1997 ΑΡΘΡΟ 19, 72 Ν.4174/2013 ΑΡΘΡΟ 84 Ν.2238/1994 ΑΡΘΡΟ 90 Ν.2362/1995 ΠΟΛ.1172/2017, ΣΤΕ 3150/1999 -29/2014 - 4203/2015 _1110 _2170766_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 06/03/2019
Απόφαση ΔΕΔ 14e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Εισφορά αλληλεγγύης άρθρ. 29 Ν.3986/2011 οικ.έτους 2013 επί επιδόματος δικαστικών λειτουργών παρ.3 άρθρ.30 ν.3205/2003 (όπως αυτή αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2521/1997 ) για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους ΑΡΘΡΟ 29 Ν.3986/2011 ΑΡΘΡΟ 30 Ν.3205/2003 ΑΡΘΡΟ 2 Ν.2521/1997 ΑΡΘΡΟ 19, 72 Ν.4174/2013 ΑΡΘΡΟ 84 Ν.2238/1994 ΑΡΘΡΟ 90 Ν.2362/1995 ΠΟΛ.1172/2017, ΣΤΕ 3150/1999 -29/2014 - 4203/2015 _1110 _4373394_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 06/03/2019
Σελίδα 1 από 46