Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
225 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 12
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 786/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΝΤΧ _Εισόδημα_ Πρόστιμο εισοδήματος του άρθρου 4 του ν 2523_1997_τακτικός έλεγχος βάσει της ΠΟΛ 1159_2011_Μη απόδοση τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου στα ως άνω τέλη _ Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου ΑΕ τα οποία δεν επιστράφηκαν λόγω του ότι δεν πραγματοποιήθηκε η αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΓΛΣ θεωρούμενα ως απλές καταθέσεις_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 παρ 5γ εδαφ δ΄ και 13 παρ 1α του ΠΔ της 28_7_1931_ ΣτΕ 1470_2002_Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων_ αρχή του δεδουλευμένου _εφαρμογή των διατάξεων της περ α΄ του άρθρου 102 του ν 2238_1994_ Έλεγχος χρήσης 2012 _671197_ _4898798_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/04/2019
Σελίδα 1 από 12