Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Καθαρισμός πεδίων
56 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 1502/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Επιστροφή ΦΠΑ_ Πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του Ν 4174_2013 μη αναγνώριση εισροών ως απαλλασσόμενων του ΦΠΑ εκδοθέντων βάσει ειδικών διπλοτύπων δελτίων απαλλαγής _ΕΔΔΑ_ λόγω υπέρβασης του δωδεκάμηνου χορήγησης της έγκρισης στο έτος 2018_ Αναγνώριση εφαρμογής της διαδικασίας της ΠΟΛ 1167_2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση Α 1221_2020_Πλήρωση των προϋποθέσεων_ σχετικά άρθρα 24 και 28 Ν 2859_2000_ άρθρο 164 οδηγίας 2006_112_ΕΚ_Έλεγχος ετών 2018_2019 _9234392_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 17/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1752/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Μη δήλωση εισοδήμάτων από ακίνητα - Για τον προσδιορισμό των τυχόν εισοδημάτων που αποκτούν από πηγές που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμοί που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου μέρους του πρώτου τμήματος του παρόντος, που αναφέρονται στον προσδιορισμό του εισοδήματος των φυσικών προσώπων_1112 _8664953_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/09/2020
Σελίδα 1 από 3