Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Καθαρισμός πεδίων
34 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2018
Απόφαση ΔΕΔ 2914/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Άρθρο 84§5 δεκαπενταετής παραγραφή και 173/2006 γνωμοδότησή του ΝΣΚ - Παραγραφή ΦΠΑ - η αρχική πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 49 ν. 2859/2000 για την έκδοση συμπληρωματικής πράξης - ΔΕΛ η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, αυτή καθεαυτή, δε δύναται να θεωρηθεί συμπληρωματικό στοιχείο _2668223_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 06/06/2018
Απόφαση ΔΕΔ 2866/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ ΧΡΗΣΗ 2011ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ν 2238/2994 Ν. 2859/2000.ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 7§3-5 Ν. 4337/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡ. 29308/2.3.13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2-21-36 ΤΟΥ Π.Δ. 186/92.ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 49 ΤΟΥ Ν. 4509/2017 ΑΡΘΡΑ 58 ΚΑΙ 58Α ΤΟΥ Ν. 4174/2013 _4399770_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/06/2018
Σελίδα 1 από 2