Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Καθαρισμός πεδίων
80 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/07/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2876/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΠΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 2007 - 2008 ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: άρθρο 72 παρ.11, άρθρα 28 & 64 ν.4174/2013, άρθρα 49 & 57 ν. 2859/2000, άρθρο 84 παρ.6 ν.2238/1994, άρθρο 1 ν. 3068/2002, άρθρο 20 Π.Δ.186/1992, άρθρο 17 ν.2690/1999, άρθρο 21 παρ.2ζ’ Π.Δ.16/1989, απόφαση ΣτΕ 1542/2016 _1110 _5138974_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/10/2019
Σελίδα 1 από 4