Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Καθαρισμός πεδίων
68 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Απόφαση ΔΕΔ 2876/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΠΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 2007 - 2008 ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: άρθρο 72 παρ.11, άρθρα 28 & 64 ν.4174/2013, άρθρα 49 & 57 ν. 2859/2000, άρθρο 84 παρ.6 ν.2238/1994, άρθρο 1 ν. 3068/2002, άρθρο 20 Π.Δ.186/1992, άρθρο 17 ν.2690/1999, άρθρο 21 παρ.2ζ’ Π.Δ.16/1989, απόφαση ΣτΕ 1542/2016 _1110 _5138974_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/10/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/06/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1209/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Στη διοικητική πράξη πρέπει να γίνεται μνεία συγκεκριμένων στοιχείων που στηρίζουν το συμπέρασμά της. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου. Για την υπαγωγή των δανείων σε τέλος χαρτοσήμου απαιτείται η ύπαρξη εγγράφου ή εγγραφή στα βιβλία των επιτηδευματιών (ΣτΕ 2047/1978) _9820163_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/05/2019
Σελίδα 1 από 4