Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Καθαρισμός πεδίων
41 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 17/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχων σε φορολογούμενους οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης διαπιστώνεται η μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ποσών φόρων ή οιεσδήποτε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που ανάγονται σε χρόνο πριν από την κήρυξη της πτώχευσης οι εκάστοτε προβλεπόμενες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων εκδίδονται επ’ ονόματι του υπόχρεου οφειλέτη _ πτωχός _ Ο συσχετισμός μεταξύ κόστους πωληθέντων και πωλήσεων με την εφαρμογή του συντελεστή μικτού αποτελέσματος επί πωλήσεων για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της προσφεύγουσας δεδομένης της μη υποβολής δήλωσης και της μη διαφύλαξης του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και κατ επέκταση της αδυναμίας ελέγχου κλειστής αποθήκης είναι συμβατή με τα διδάγματα της λογικής και τους κανόνες λογιστικής και οικονομικής επιστήμης _ H τυχόν διαφορά ακαθάριστων εσόδων που προκύπτει από επαναπροσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων λόγω ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων επιμερίζεται σε κάθε περίπτωση κατ αναλογία της συμμετοχής των εφαρμοζόμενων συντελεστών ΦΠΑ στα δηλούμενα φορολογητέα και απαλλασσόμενα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ακαθάριστα έσοδα _4761403_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2018
Σελίδα 1 από 3