Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
21 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 1197/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Φορολογία εισοδήματος _ Ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν 3986_2011_Προσαύξηση περιουσίας_ Έλεγχος με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου_ Εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου_ Μεγάλες οικογενειακές δαπάνες_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 67Β του Ν 2238_1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του Ν 4174_2013 _ Σχετ ΠΟΛ 1171_2013_ΠΟΛ 1270_2013_ΠΟΛ 1050_2014_ ΠΟΛ 1259_2014_ ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10_5_2013_ Έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων της ημεδαπής με τις γενικές διατάξεις_ Έλεγχος χρήσης 2012 _3454341_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/05/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1196/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Φορολογία εισοδήματος _ Ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν 3986_2011_Προσαύξηση περιουσίας_ Έλεγχος με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου_ Εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου_ Μεγάλες οικογενειακές δαπάνες_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 67Β του Ν 2238_1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του Ν 4174_2013 _ Σχετ ΠΟΛ 1171_2013_ΠΟΛ 1270_2013_ΠΟΛ 1050_2014_ ΠΟΛ 1259_2014_ ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10_5_2013_ Έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων της ημεδαπής με τις γενικές διατάξεις_ Έλεγχος χρήσης 2012 _5229716_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/05/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1154/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Για την επαρκή τεκμηρίωση στο πλαίσιο έμμεσης απόδειξης της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση δραστηριότητας δεν αρκεί η εκ μέρους της φορολογικής Διοίκησης διαπίστωση της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει επιπλέον να λάβει τα αναγκαία κατάλληλα και εύλογα ενόψει των περιστάσεων μέτρα ελέγχου και διερεύνησης της αληθούς πηγής ή αιτίας ώστε το αποτέλεσμα των μέτρων αυτών συνεκτιμώμενο με τα λοιπά στοιχεία και δεδομένα της υπόθεσης (συμπεριλαμβανομένων των εξηγήσεων και συναφών αποδεικτικών στοιχείων που τυχόν παρέχει ο φορολογούμενος για την προέλευση του επίμαχου ποσού) να παρίσταται ικανό να προσδώσει στέρεη πραγματική βάση στο συμπέρασμα ότι η πηγή ή αιτία του επίμαχου ποσού ανάγεται στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογούμενου (ΣτΕ 1895/2018). _8472041_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 17/05/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/05/2019
Σελίδα 1 από 2