Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
99 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 5
Απόφαση ΔΕΔ 1897/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Φορολογία εισοδήματος Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 _8208522_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 4616/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2015 ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ………………. ΑΡΘΡΑ 8. 12. 35. 37. 40. 60. 62. 64 ΤΟΥ Ν.4172/2013. ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ Ν. 2238/94. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν. 3082/2002 . ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2124/Β95/18.1.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ12Β 1124201 ΕΞ 2011/02-09-2011. Δ12 Α 1023334 ΕΞ2015/18-02-2015. ΔΕΑΦ Α 1142959 ΕΞ2015/04-11-2015. ΔΕΑΦ Α 1065371 ΕΞ 2016/22-04-2016. ΔΕΑΦ Α 1077748 ΕΞ2016/20-05-2016. ΔΕΑΦ Α 1081559 ΕΞ2016/30-05-2016 ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. _4090779_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2018
Σελίδα 1 από 5