Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Καθαρισμός πεδίων
38 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 271/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Η γενική και αόριστη αναφορά ότι οι δαπάνες που δεν αναγνωρίσθηκαν από τον έλεγχο κρίθηκαν ως μη παραγωγικές γιατί δεν έχει εκδοθεί σχετικό φορολογικό στοιχείο εσόδου ότι η υποχρέωση εκτέλεσής τους δεν αναγράφεται στις υπογραφείσες συμβάσεις ή ότι δεν υφίστανται άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ανάλωσή τους δεν δύναται να αποτελέσει αιτιολογία επαρκή και ικανή να στοιχειοθετήσει την κατ άρθρο 22 ν4172_2013 απόρριψη της έκπτωσής τους από το ακαθάριστο εισόδημα_ Η τυχόν διάπραξη παραβάσεων παραλείψεων ή παρατυπιών άλλων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας δε συνιστά λόγο απόρριψης δαπάνης εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 22 του ν4172_2013 προϋποθέσεις και ειδικότερα να είναι πραγματική και να κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης _ ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης _ για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού την ανάπτυξη των εργασιών τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός της ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενώ ο έλεγχος της σκοπιμότητας και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών δεν είναι επιτρεπτός από τη φορολογική αρχή _869867_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/02/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 247/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ_Έλεγχος βάσει των ΠΟΛ 1124_2015 και 1036_2017_Εισόδημα _Παρακρατούμενοι ελευθερίων επαγγελμάτων_ Τέλη χαρτοσήμου _ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22_ 23_24 _27_62 και 100 του ν 4172_2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1113_2015_ Μεταφερόμενη ζημιά προηγουμένων ετών_ έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών_ μη εκπιπτόμενες δαπάνες_ αποσβέσεις_ Λογιστικές Διαφορές _ έλεγχος φορολογικών ετών 2014- 2016 _732693_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/01/2019
Σελίδα 1 από 2