Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Καθαρισμός πεδίων
18 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 1517/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Η έκπτωση των τόκων δανείων επιτρέπεται μόνο εφόσον τα δάνεια διατίθενται για τις ανάγκες της επιχειρήσεως και όχι για τη θεραπεία προσωπικών αναγκών του επιχειρηματία ή των προσώπων που μετέχουν στην επιχείρηση ή για την εξυπηρέτηση αναγκών τρίτων _ Αν μία εταιρεία δεν έχει καταχωρήσει στα βιβλία της κανένα ποσό τόκων για χορηγηθέν δάνειο ή κατεχώρησε μικρότερο ποσό τόκων από αυτό που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις υποχρεούται σε αναμόρφωση αποτελεσμάτων προσθέτοντας σε αυτά με τη μορφή λογιστικής διαφοράς ολόκληρο το ποσό των τόκων ή την επί πλέον διαφορά αυτών κατά περίπτωση _8976512_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/09/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/05/2018
Σελίδα 1 από 1