Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Καθαρισμός πεδίων
121 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 1855/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΒΑΣΕΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ_ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/12/2013_ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019_ ΆΡΘΡΟ 23Α§§ 2 & 3 & 4 & 5 «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΤΟΥ Ν.2190/1920_ΆΡΘΡΟ 25§3 ΤΟΥ Ν.2238/1994_1111 _12410_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2020
Σελίδα 1 από 7