Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ/ΑΠΟΚΡΥΨΗ
Καθαρισμός πεδίων
149 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 8
Απόφαση ΔΕΔ 1838/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμα του ΠΔ186 1992 ΚΒΣ για τις διαχειριστικές περιόδους από 01_01_2008 _ 31_12_2008 έως 01_01_2012 _ 18_12_2012 _ Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων εσόδων για παροχή υπηρεσιών _ Καταγγελία του αντισυμβαλλόμενου _ 1_ Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων _ 2_ Ο προσφεύγων συμμετείχε_ εν τοις πράγμασι_ στις εργασίες παροχής υπηρεσιών με εξαρτημένη ημερομίσθια εργασία και όχι ως επιτηδευματίας _ υπόχρεος έκδοσης φορολογικών στοιχείων_ _6696744_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/11/2018
Σελίδα 1 από 8