Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
171 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 9
Απόφαση ΔΕΔ 1646/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Δάνειο συναφθέν στο εξωτερικό που εμβάστηκε εκταμιεύτηκε στην Ελλάδα και καταχωρήθηκε στα βιβλία_ ταμειακή διευκόλυνση _τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός _Δάνειο υπό μορφή προκαταβολών_ επιβολή τελών χαρτοσήμου κατά τα οριζόμενα στην παρ 1 του άρθρου 8_στην παρ 5 περ γ΄ και παρ 5 περ γ΄ εδ δ΄ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ _ Έλεγχος ετών 2018_2019 _4033891_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 996/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πενταετής προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου προς επιβολή του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου. Κατ’ εξαίρεση δεκαετής προθεσμία παραγραφής της εν λόγω αξίωσης κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 84 παρ. 4 ν.2238/1994 εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής. Το δελτίο πληροφοριών άλλης ελεγκτικής αρχής που παρέχει στοιχεία για την κίνηση των δοσοληπτικών λογαριασμών της προσφεύγουσας δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο ικανό να δικαιολογήσει την επιμήκυνση της (κατ' αρχήν οριζόμενης ως πενταετούς) προθεσμίας παραγραφής σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 4 περιπτ. β σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2 περ. α του ν.2238/1994 διότι τα κρίσιμα ουσιαστικά και θεμελιώδη στοιχεία περί των ταμειακών διευκολύνσεων της προσφεύγουσας δύνατο να είναι σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 πενταετίας. _789758_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/06/2020
Σελίδα 1 από 9