Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
168 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 9
Απόφαση ΔΕΔ 996/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πενταετής προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου προς επιβολή του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου. Κατ’ εξαίρεση δεκαετής προθεσμία παραγραφής της εν λόγω αξίωσης κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 84 παρ. 4 ν.2238/1994 εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής. Το δελτίο πληροφοριών άλλης ελεγκτικής αρχής που παρέχει στοιχεία για την κίνηση των δοσοληπτικών λογαριασμών της προσφεύγουσας δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο ικανό να δικαιολογήσει την επιμήκυνση της (κατ' αρχήν οριζόμενης ως πενταετούς) προθεσμίας παραγραφής σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 4 περιπτ. β σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2 περ. α του ν.2238/1994 διότι τα κρίσιμα ουσιαστικά και θεμελιώδη στοιχεία περί των ταμειακών διευκολύνσεων της προσφεύγουσας δύνατο να είναι σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 πενταετίας. _789758_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/06/2020
Απόφαση ΔΕΔ 708/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του ΚΦΔ συνολικού ποσού 2600 ευρώ και δη 100 ευρώ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος _δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα__ και 2500 ευρώ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 54 παρ 1 περ η και παρ 2 περ ε του ίδιου νόμου _μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του ΚΦΔ υποχρεώσεις και δη μη τήρηση λογιστικών βιβλίων και φορολογικών στοιχείων__ Φορολογικό έτος 2014_ Απορριπτική_ _421258_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/04/2020
Σελίδα 1 από 9