Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Καθαρισμός πεδίων
47 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 1247/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Φορολογικό Πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη αλλά με θέμα έμφασης τη μη χρέωση ΦΠΑ παροχής υπηρεσιών σε πελάτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες, με τόπο παροχής την Ελλάδα Χρήση 2013. Άρθ.82 § 5 & 8α ν.2238/94, ΠΟΛ.1159/2011 ΣτΕ 320/2020 ο έλεγχος δεν έγινε εντός δεκαοκτάμηνου από την υποβολή του πιστοποιητικού, δεν αναφέρεται ότι συντρέχουν οι περιπτώσεις κατ' εξαίρεση ελέγχου ήτοι εντοπισμός στοιχείων ή ενδείξεων παραβάσεων παρ.6 άρθ 5 ΠΟΛ.1159/2011, η επίμαχη χρήση θεωρείται περαιωμένη _1110 _8944488_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/06/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1239/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Φορολογικό Πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη-ΦΣΚ Χρήση 2013 Άρθ.82 § 5 & 8α ν.2238/94, ΠΟΛ.1159/2011- ΣτΕ 320/2020. Στο πρόγραμμα ελέγχου της Απόφασης ΠΟΛ.1159/2011, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή (άρθρο 82§5 ν. 2238/94), δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου για ΦΣΚ άρα δεν έχει περαιωθεί και νομίμως διενεργήθηκε ο έλεγχος και εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη. ΣτΕ 1774/2018, ΠΟΛ. 1238/21-12-2018 Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε και πιστοποιήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή - εσφαλμένα ο έλεγχος έκρινε ότι η μετατροπή υποχρεώσεων σε Μ.Κ. μπορεί να γίνει μόνο με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες δίνονται στους δανειστές σε απόσβεση απαιτήσεων _1110 _53071_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/06/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/06/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/06/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/06/2020
Σελίδα 1 από 3