18 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1223/2019 - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν.4607/2019 (Α΄65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 12/06/2019
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2023/2020 - Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 27/1975 επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού φόρος και εισφορά επί των υπό ελληνική σημαία πλοίων. Ο όρος πλοίο περιλαμβάνει και τα πλοιάρια, εφ΄ όσον ειδικά δεν ορίζεται αλλιώς.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/01/2020

Σελίδα 1 από 1