14 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 1
Νόμος 2874/2000 - Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/12/2000
Νόμος 2859/2000 - Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/11/2000
Νόμος 2830/2000 - Κώδικας Συμβολαιογράφων.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/03/2000
Νόμος 2810/2000 - Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/03/2000

Σελίδα 1 από 1