Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Δεν υπάρχουν έγγραφα
Τύπος Εγγράφου []
46673 αποτελέσματα
Σελίδα 2279 από 2334
Απόφαση ΔΕΔ 67e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 περ β και παρ 2 περ β του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 _χρεωστική__ Διαγραφή του προστίμου λόγω διορθωμένης εικόνας αποδοχών για πρόσθετες τακτικές φορολογητέες αποδοχές από τον ΕΦΚΑ_ η οποία αναρτήθηκε μετά από την εμπρόθεσμη υποβολή της οικείας αρχικής δήλωσης_ χωρίς καμία σχετική ενημέρωση του_ης υπόχρεου_ης_ _5205609_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 66e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 και 2 του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017_ Διαγραφή του προστίμου λόγω διορθωμένης εικόνας αποδοχών _κύρια σύνταξη από τον ΕΦΚΑ_ που αναρτήθηκε μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της οικείας αρχικής δήλωσης_ χωρίς σχετική ενημέρωση του_ης προσφεύγοντος_ουσας_ _6034204_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1752/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Μη δήλωση εισοδήμάτων από ακίνητα - Για τον προσδιορισμό των τυχόν εισοδημάτων που αποκτούν από πηγές που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμοί που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου μέρους του πρώτου τμήματος του παρόντος, που αναφέρονται στον προσδιορισμό του εισοδήματος των φυσικών προσώπων_1112 _8664953_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1747/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Προσαύξηση περιουσίας (άρθρου 48§3 ν. 2238/1994) Εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων (λογιστικές διαφορές αρθ.31 του ν. 2238/1994) • Μικροποσά που δεν αφορούν καταθέσεις μετρητών, δεδομένου του προφιλ του φορολογουμένου, νομίμως καταλογίστηκαν ως προσαύξηση περιουσίας • Καταθέσεις μετρητών που έγιναν από συνδικαιούχο του λογαριασμού, αφορούν εισοδήματα του εν λόγω συνδικαιούχου • Από τα προσκομισθέντα νέα στοιχεία προέκυψε η πηγή και η αιτία για ορισμένες πιστώσεις_1111 _8614908_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1425/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Ε.Λ.Π._ Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου πώλησης, για πράξεις που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.(άρθρο 58Α του ΚΦΔ). Μη επιβολή προστίμου για τη μη ζήτηση – μη λήψη και κατ’ επέκταση μη έκδοση φορολογικού στοιχείου αγοράς, για πράξεις που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. λόγω μη ύπαρξης νομοθετικής διάταξης για την χρονική περίοδο 17/10/2015 έως 7/6/2017. _6783261_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 69e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 και 2 του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2018_ Προσθήκη εξαρτώμενου τέκνου που γεννήθηκε το έτος 2018 και_ εκ παραδρομής_ είχε παραληφθεί κατά την υποβολή της οικείας αρχικής δήλωσης_ Διαγραφή προστίμου_ _5098795_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1763/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α. ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΙΣ 2009-2017_ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡ. 4 Ν. 2523/1997_ΑΡΘΡΟ 55 ΠΑΡ. 1 Ν. 4174/2013_ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 66 Ν.4174/2013_ΑΡΘΡΟ 40 Ν.3220/2004_ΠΟΛ.1091/29.4.2013_ΑΡΘΡΟ 65 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. 11 Ν. 4174/2013_ ΑΡΘΡΟ 68 ΠΑΡ. 2 Ν. 2238/94_ΑΡΘΡΟ 84 ΠΑΡ. 1, 4 ΚΑΙ 5 Ν. 2238/1994_ΑΡΘΡΟ 57 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 Ν.2859/2000_ΑΡΘΡΟ 49 ΠΑΡ. 3 Ν. 2859/2000_ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 5 Ν. 2523/1997_ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. 6 Ν.4174/2013_ΠΑΡ. 3 ΤΗΣ ΠΟΛ 1194/5.12.2017_1112 _9845196_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/09/2020

Σελίδα 2279 από 2334