Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Τύπος Εγγράφου []
Έτος Έκδοσης []
345 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 18
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Γ 1004815 ΕΞ 2018/2018 - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1189221 ΕΞ 2017/18.12.2017 (ΦΕΚ 4604/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών,διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ”».
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2018
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Δ 1010197 ΕΞ 2018/2018 - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ2017/21-12-2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων: α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 18/01/2018
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Α 1007934 ΕΞ 2018/2018 - «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1589 της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για έναν παραγωγό-εξαγωγέα σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2013/707/ΕΕ ,για τη βεβαίωση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων. »
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 18/01/2018
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Α 1012359 ΕΞ 2018/2018 - «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1994, που αφορά εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (δηλαδή κυψελών) προέλευσης Μαλαισίας και Ταϊβάν, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαλαισίας και Ταϊβάν είτε όχι, για να εξεταστεί η δυνατότητα να χορηγηθεί απαλλαγή από την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ σε έναν μαλαισιανό παραγωγό-εξαγωγέα, κατάργηση του δασμού αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές που προέρχονται από τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα και να υπαγωγή σε καταγραφή των εισαγωγών που προέρχονται από τον εν λόγω παραγωγό- εξαγωγέα και Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1997, σχετικά με την τροποποίηση των Καν. 2016/184 και 2016/185 για την επέκταση του οριστικού αντισταθμιστικου δασμού και του δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές του ανωτέρω προϊόντος καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας προέλευσης Μαλαισίας και Ταϊβάν, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαλαισίας και Ταϊβάν. »
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/01/2018
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Α 1012358 ΕΞ 2018/2018 - «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1993 της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως επεκτάθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από την Ινδία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής αυτών των χωρών είτε όχι, έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/01/2018
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Α 1012357 ΕΞ 2018/2018 - «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1982 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2017, για την εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων με το πάνω μέρος από δέρμα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Βιετνάμ που παράγονται από τις επιχειρήσεις Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company και Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd, και την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-659/13 και C-34/14 »
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/01/2018

Σελίδα 1 από 18