Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ6Α 1134145 ΕΞ2014/2014

«Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας οργανικών μονάδων των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων των ίδιων Γενικών Διευθύνσεων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο π.δ. 111/2014 (Α΄ 178)».

02 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δημήτριος Αθανασιάδης
Τηλ. 210 3222386
Fax:210 3217280
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Κων. Μέξα
Τηλέφωνα: 2103310432
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Χ.Κ.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Απέργη Έλλη Μαρία
Τηλ. 210 6479205
Fax:210 6466229
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΦΕΚ : B’ 2650
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Αρ. Πρωτ:Δ6Α 1134145 ΕΞ2014
ΑΔΑ: ΒΤ09Η-8Μ8

ΑΔΑ: ΒΤ09Η-8Μ8

Θέμα: «Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας οργανικών μονάδων των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων των ίδιων Γενικών Διευθύνσεων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο π.δ. 111/2014 (Α΄ 178)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις:
α) Των υποπαραγράφων δ’ και ε’ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκαν με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
β) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α’ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.»
γ) Των άρθρων 10 έως 15, 16 έως 22, 28 έως 37, 38 έως 42 και 44 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού και των άρθρων 63 έως 68, 69 έως 75, 81 έως 90, 91 έως 95 και 129 του π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
ε) Της υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
στ) Του π.δ. 185/2009 (Α’ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την αριθ. Δ6Α 1064942 ΕΞ2014/23-4-2014 (Β’ 1033) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης».
3. Την αριθ. Δ6Α 1107671 ΕΞ2014/22-7-2014 (Β’ 2003) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των ΑΔΑ: ΒΤ09Η-8Μ8 Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».
4. Την αριθ. Δ6Α 1126968 ΕΞ2014/16-9-2014 (Β’ 2484) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178)».
5. Την αριθ. Δ6Α 1126960 ΕΞ2014/16-9-2014 (Β’ 2484) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του χρόνου έναρξης άσκησης αρμοδιότητας από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.»
6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την ανάγκη σταδιακής υλοποίησης των διατάξεων της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08- 04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνδυασμό με τα άρθρα 63 έως 75 και 81 έως 95 του π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», που αφορούν σε υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Καθορίζουμε την 29 Οκτωβρίου 2014:
Α. ως ημερομηνία λειτουργίας των κατωτέρω οργανικών μονάδων της Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στα άρθρα 10 έως 14, 16, 18 έως 20, 22 και 28 έως 41 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας και αποτυπώνονται στις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178):
1.- Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
α) Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Διεύθυνσης Οργάνωσης
γ) Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.
δ) Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 2.- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
α) Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης
β) Διεύθυνσης Ελέγχων
γ) Διεύθυνσης Εισπράξεων
δ) Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Συντονισμού 3.- Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) Ι. Κεντρική Υπηρεσία
α) Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων
β) Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών
γ) Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
δ) Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
ε) Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου ΙΙ. Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
α) Τελωνειακών Περιφερειών:
αα) Αττικής
ββ) Θεσσαλονίκης
γγ) Πατρών
δδ) Καβάλας
εε) Βόλου στστ) Δωδεκανήσου
ζζ) Κέρκυρας
ηη) Ηρακλείου
θθ) Λέσβου και
ιι) Σύρου
β) Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.):
αα) Αττικής και
ββ) Θεσσαλονίκης
γ) Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ΙΙΙ. Περιφερειακές Υπηρεσίες των Υποδιευθύνσεων των κατωτέρω Τελωνείων:
α) Α΄ Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης
β) Β΄ Εισαγωγής Θεσσαλονίκης
γ) Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος»
δ) Ε΄ Εισαγωγής Πειραιά και
ε) ΣΤ΄ Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά 4.- Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) Κεντρική Υπηρεσία
α) Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων
β) Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
γ) Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου. Β.- ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των κατωτέρω οργανικών μονάδων των ίδιων Γενικών Διευθύνσεων που καθορίζονται στα άρθρα 10, 15 έως 17, 21, 38 και 42 της προαναφερθείσας στην παράγραφο Α απόφασης μας και αποτυπώνονται στις διατάξεις του π.δ.
111/2014
:
1.- Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
2.- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
α) Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών
β) Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας 3.- Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες
α) Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών
β) Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών
γ) Γ΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών
δ) Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά και Αιγαίου
ε) Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας
στ) Χημικής Υπηρεσίας Μετρολογίας
ζ) Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας
η) Χημικής Υπηρεσίας Βόλου
θ) Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς
ι) Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
ια) Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ιβ) Χημικής Υπηρεσίας Κρήτης
ιγ) Χημικής Υπηρεσίας Μακεδονίας-Θράκης. Γ.- ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Γραφείων Υποστήριξης των Προϊσταμένων όλων
των Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε.
Δ.- ως ημερομηνία παύσης λειτουργίας των κατωτέρω οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων:
1.- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Δ1. Διεύθυνσης Διοικητικού (άρθρου 3 του π.δ. 284/1988 -Α΄ 128) 2.- Φορολογικής Διοίκησης
α) Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης (περ. Δ΄ της παρ.2 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 - Α΄180)
β) Δ12. Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 14 του π.δ. 284/1988)
γ) Δ13. Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου (άρθρο 15 του π.δ. 284/1988)
δ) Δ14. Διεύθυνσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Φ.Π.Α (Δ14) (άρθρο 16 του π.δ. 284/1988
ε) Δ15. Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων (άρθρο 17 του π.δ. 284/1988)
στ) Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών (άρθρο 1 του π.δ. 167/1996) 3.- Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
α) Διεύθυνσης Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων (άρθρο 20 του π.δ. 284/1988)
β) Διευθύνσεων Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης (π.δ. 262/1990 - Α΄ 107). 4.-Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
α) Διεύθυνσης Τροφίμων (άρθρο 2 του π.δ. 543/1989-Α΄229)
β) Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (άρθρο 3 του π.δ. 543/1989)
γ) Διεύθυνσης Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων (άρθρο 5 του π.δ. 543/1989)
δ) Διεύθυνσης Χημικοτεχνική Δασμολογίου (άρθρο 8 του π.δ. 543/1989). Ε.- ως ημερομηνία παύσης λειτουργίας των κατωτέρω Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (των άρθρων 15, 23, 31, 47, 63, 71, 95, 103, 111, 119, 143, 151, 159, 167, 175, 183, 191, 215, 239, 247, 255, 271, 287, 303, 311, 319, 327, 335, 343, 351, 359, 375, 383, 407, 431 και 439 του π. δ/τος 551/1988-Α΄ 259)
1. Α΄ Αθηνών 13. Α΄ Θεσσαλονίκης 25. Καβάλας 37. Πρέβεζας
2. Β΄ Αθηνών 14. Β΄ Θεσσαλονίκης 26. Καλαμάτας 38. Πύργου
3. Γ΄ Αθηνών 15. Γ΄ Θεσσαλονίκης 27. Κατερίνης 39. Ρεθύμνου
4. Δ΄ Αθηνών 16. Δ΄ Θεσσαλονίκης 28. Κέρκυρας 40. Ρόδου
5. Ε΄ Αθηνών 17. Αλεξανδρούπολης 29. Κοζάνης 41. Σάμου
6. Α΄ Πειραιώς 18. Βέροιας 30. Κορίνθου 42. Σερρών
7. Β΄ Πειραιώς 19. Βόλου 31. Λάρισας 43. Σύρου
8. Γ΄ Πειραιώς 20. Έδεσσας 32. Λιβαδειάς 44. Τρίπολης
9. Δ΄ Πειραιώς 21. Ηγουμενίτσας 33. Μεσολογγίου 45. Φλώρινας
10. Ελευσίνας 22. Ηρακλείου 34. Μυτιλήνης 46. Χαλκίδας
11. Αν. Αττικής 23. Θηβών 35. Ξάνθης 47. Χανίων
12. Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» 24. Ιωαννίνων 36. Πατρών 48. Χίου Άρθρο 2
1. α) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων παύει η λειτουργία, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών.
β) Ο αξιοποιήσιμος εξοπλισμός των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. που παύουν να λειτουργούν θα μεταφερθεί στις Υπηρεσίες που θα υποδειχθούν από την Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., με μέριμνα των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Υπηρεσιών. Ο μη αξιοποιήσιμος εξοπλισμός, κατά περίπτωση, θα διατεθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή θα επιστραφεί στην αποθήκη υλικού του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2. Οι Προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), που θα λειτουργήσουν με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που ορίζεται στην απόφαση της παρ. Α της παρούσας, όπως αποτυπώνεται στις διατάξεις του π.δ. 111/2014, καθώς και αυτών που παύουν να λειτουργούν, οφείλουν να συνεργασθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα και επιτυχώς η υλοποίηση της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. Επίσης, οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων παρακαλούνται να επιβλέψουν και να συντονίσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ