213 Α' 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 185/2009

Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

07 Οκτωβρίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 213
7 Οκτωβρίου 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 185
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις:
αα) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ Α 137).
ββ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
γ) Την υπ’ αριθµ. 273/2009 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Πρωθυπουργού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Οικονοµικών που είχε συγχωνευθεί µε το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) µε το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ανασυνιστάται και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών µετονοµάζεται σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο ανασυνιστώµενο Υπουργείο Οικονοµικών µεταφέρονται από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το σύνολο των αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος µε το π.δ. 81/2000 Υπουργείου Οικονοµικών, όπως οι αρµοδιότητες, υπηρεσίες, θέσεις και προσωπικό έχουν κατά την έκδοση παρόντος διαµορφωθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών σε θέµατα αρµοδιότητας του ανασυνιστώµενου Υπουργείου Οικονοµικών νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονοµικών. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονοµικών σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που παραµένουν σε αυτό, νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συµβουλίων του Υπουργείου Οικονοµικών το προσωπικό του ανασυνιστώµενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Οικονοµικών ως τις 31.12.2009 βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 2ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στις επόµενες διατάξεις στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγχωνεύονται τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όλες οι υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευοµένων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπάγονται επίσης οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νοµικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόµενα Υπουργεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την εξαίρεση της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες στα συγχωνευόµενα Υπουργεία αποτελούν εφεξής αντίστοιχες Γραµµατείες του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περιέρχονται οι αρµοδιότητες των συγχωνευοµένων Υπουργείων Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των υπαγόµενων σε αυτά υπηρεσιακών µονάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όπου σε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης ή Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής νοείται εφεξής Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια, το προσωπικό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια των συγχωνευοµένων Υπουργείων.

Άρθρο 3Το Υπουργείο Μακεδονίας−Θράκης µετατρέπεται σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας−Θράκης και µεταφέρεται ως σύνολο αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο

Υπουργείο Εσωτερικών µεταφέρεται επίσης ως σύνολο αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού, από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 4Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών των συγχωνευοµένων Υπουργείων Ανάπτυξης, Εµπορικής

Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Γενικών Γραµµατειών Μακεδονίας−Θράκης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ως τις 31.12.2009 βαρύνουν, αντίστοιχα, τους προϋπολογισµούς των συγχωνευοµένων Υπουργείων, οι πιστώσεις των οποίων µεταφέρονται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως και τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης, οι πιστώσεις του οποίου µεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ