28 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4046/2012

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.

14 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28
14 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4046
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Eκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή τουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εγκρίνονται τα ακόλουθα Σχέδια Συμβάσεων Χρη- ματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Τα- μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως τα Σχέδια αυτά με τα συνημμένα παραρτή- ματά τους στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελλη- νική γλώσσα προσαρτώνται στον παρόντα νόμο: α) Το Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υπο- χρεώσεων ΣΙΤ» (“PSI LM Facility Agreement”), μαζί με τα επτά (7) παραρτήματά της, για την παροχή χρηματοδοτι- κής ενίσχυσης μέχρι του συνολικού ποσού των τριάντα δισεκατομμυρίων (30.000.000.000) ευρώ, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί μέρος της εθελοντικής ανταλλαγής ο- μολόγων της Ελλάδας με επενδυτές του ιδιωτικού το- μέα, κατ’ εφαρμογή της δήλωσης της Συνόδου Κορυφής των κρατών - μελών της Ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρί- ου 2011, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύμ- βασης (Παράρτημα I). β) Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ως επωφελούμενου κράτους - μέλους, της ΤτΕ, του Ε.Τ.Χ.Σ., και της Wilmington Trust (London) Limited, με τίτλο «Σύμβαση Συγχρηματοδότη- σης» (“Co–Financing Agreement”), με τα τρία (3) παραρτή- ματά της, με σκοπό να καθοριστούν για την εκτέλεση της Σύμβασης της περίπτωσης α΄, το οφειλόμενο ποσό, οι πληρωμές και οι υποχρεώσεις, καθώς και ο τρόπος πλη- ρωμής μέσω κοινού φορέα πληρωμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύμβασης (Παράρτημα ΙΙ). γ) Το Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Συμφωνία Διευκόλυνσης Πιστωτικής Ενί- σχυσης της ΕΚΤ» (“ECB Credit Enhancement Facility Agreement”), μαζί με τα έξι (6) παραρτήματά της, για την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης, μέχρι του συνολι- κού ποσού των τριάντα πέντε δισεκατομμυρίων (35.000.000.000) ευρώ, με σκοπό να παρασχεθεί στην Ελληνική Δημοκρατία η δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ενδεχόμενη επαναγορά τίτλων της που έχουν παρα- σχεθεί ως ενέχυρο στο Ευρωσύστημα, με τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ., όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύμ- βασης (Παράρτημα IIΙ). Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. δ) Το Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομο- λόγων» (“Bond Interest Facility”) μαζί με τα έξι (6) παραρ- τήματά της, σχετικά με την παροχή χρηματοδοτικής ενί- σχυσης μέχρι του συνολικού ποσού των πέντε δισεκα- τομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων (5.700.000.000) ευρώ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δεδουλευμένων τόκων ομολόγων πριν την ανταλλαγή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύμβασης (Παράρτημα ΙV).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εγκρίνονται τα Σχέδια: α) Του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum Of Understanding) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο αποτελείται από: αα) το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (Memorandum of Economic and Financial Policies), ββ) το Μνημόνιο Συνεν- νόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy conditionality) και γγ) το Τεχνικό Μνημό- νιο Συνεννόησης (Technical Memorandum of Understanding) με τα παραρτήματα και τους πίνακες που το συνοδεύουν στην αγγλική ως επίσημη γλώσσα, και σε μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, όπως το Σχέδιο του Μνημονίου προσαρτάται στον παρόντα νόμο (Παράρτημα V). β) Των Επιστολών Πρόθεσης (Letters of Intent) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς: αα) τον Πρόεδρο των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ, και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα συνοδεύεται από το Μνημόνιο Συνεννόησης ό- πως εγκρίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτω- ση α΄ και ββ) το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η ο- ποία θα συνοδεύεται από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης, όπως εγκρίνονται σύμφωνα με την προη- γούμενη περίπτωση α΄, των οποίων τα Σχέδια στην αγ- γλική ως επίσημη γλώσσα και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται στον παρόντα νόμο (Παράρτημα VI).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Παρέχεται στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουν την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψουν τα εγκεκριμέ- να, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, Σχέδια των Επιστολών Πρόθεσης με το συνημμένο σε αυτές, εγκεκριμένο σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, Σχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης. β) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο- δότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει τα εγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρά- γραφο 1, Σχέδια των Συμβάσεων, καθώς και των παραρ- τημάτων τους όπου προβλέπεται. γ) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά- δος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Τράπεζα της Ελλάδος και να υπογράφει τα εγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 1 Σχέδια των Συμβάσεων και τα εγκεκρι- μένα, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, Σχέδια των Επιστολών Πρόθεσης, με το συνημμένο σε αυτές Μνημόνιο Συνεννόησης, καθώς και τις ανά τρίμη- νο αναθεωρήσεις του Μνημονίου Συνεννόησης με τις α- ντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης. δ) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο- δότηση να εκπροσωπεί την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράφει τις ανά τρίμηνο αναθεωρήσεις του Μνημονί- ου Συνεννόησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, με τις αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης προς τον Πρόε- δρο των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, τον αρμόδιο Α- ντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονομι- κές και Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ, τον Πρόε- δρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Στις ως άνω παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις περιλαμ- βάνεται και η υπογραφή των Σχεδίων των Συμβάσεων της παραγράφου 1 και των Σχεδίων του Μνημονίου Συ- νεννόησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών των Σχεδίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδό- τηση να εκπροσωπεί την Ελληνική Δημοκρατία και να υ- πογράψει Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με το Ε.Τ.Χ.Σ. και την Τράπεζα της Ελλάδος, με την οποία θα παρέχεται χρηματοδοτική ενίσχυση από το Ε.Τ.Χ.Σ., προς το σκοπό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ισχύς των Συμβάσεων των παραγράφων 1 και 4 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτές. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών, οι Συμβάσεις των παραγράφων 1 και 4, το Μνημόνιο Συνεννόησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, οι ανά τρίμηνο ανα- θεωρήσεις του Μνημονίου Συνεννόησης και οι Επιστο- λές Πρόθεσης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, καθώς και της προηγούμενης παραγράφου, μετά την υ- πογραφή τους από όλα τα προβλεπόμενα μέρη, διαβιβά- ζονται στη Βουλή για ενημέρωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ε΄ «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις», παράγραφοι 28 και 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πο- λιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμί- σεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1: «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς ερ- γασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋ- ποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίνονται κατά την παράγραφο 2 και προσαρτώνται ως παράρτημα V στον παρόντα νόμο, συνιστούν πλήρεις κα- νόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής. Με αποφάσεις του Υ- πουργικού Συμβουλίου ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Άρθρο 2 Τροποποίηση των νόμων 2198/1994 και 2362/1995 1. Οι υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2198/ 1994 (Α΄ 43), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 67), αριθμούνται ως παράγραφος 1 και προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής: «2. Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας του Συ- στήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 συνεχό- μενων ημερών, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδονται ενσώματοι τίτλοι, οι οποίοι παραδίδονται στους φορείς του Συστήματος προς φύλαξη ή προς διά- θεση στους δικαιούχους επενδυτές. Οι τίτλοι του προη- γούμενου εδαφίου δύνανται να εκδίδονται και υπό μορ- φή αποθετηρίων εγγράφων. Ειδικά θέματα και λεπτομέ- ρειες σχετικά με τους τίτλους της παρούσας παραγρά- φου ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οι- κονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.» 2. Το άρθρο 11 του ν. 2198/1994 (Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Επέκταση Συστήματος - Φορολογικές απαλλαγές 1. Στο Σύστημα δύνανται να εισάγονται και χρηματοπι- στωτικά μέσα Ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 13 περιπτώσεις β΄ και γ΄ και στοιχείο 14 του ν. 3606/2007. Η εισαγωγή στο Σύστη- μα των παραπάνω χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι δια- τάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα της παρούσας παρα- γράφου. 2. Στο Σύστημα δύνανται επίσης να καταχωρίζονται, υ- πό μορφή τίτλων σε λογιστική μορφή, και: α) χρηματοπι- στωτικά μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 13 περιπτώσεις β΄ και γ΄ και στοιχείο 14 του ν. 3606/2007, Ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, που έχουν εκδοθεί σε υλική ή άυλη μορφή, καθώς και β) δικαιώματα επί των ως άνω χρηματοπιστωτικών μέσων. Η εισαγωγή στο Σύστη- μα των παραπάνω τίτλων γίνεται με πράξεις του Διοικη- τή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι διατάξεις του παρό- ντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τους τίτλους της παρούσας παραγράφου, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος άρθρου. 3. α) Η καταχώριση στο Σύστημα των χρηματοπιστωτι- κών μέσων της παραγράφου 2 ή και των δικαιωμάτων επ’ αυτών γίνεται: αα) από τον εκδότη των χρηματοπιστωτικών μέσων ή ββ) από i) φορέα του Συστήματος ή ii) άλλο πρόσωπο που παρέχει νόμιμα υπηρεσίες θεμα- τοφύλακα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 στοιχείο α΄ του ν. 3606/2007 σε κράτος - μέλος του ΕΟΧ, που κατέχει αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα (οι «υπο- κείμενες αξίες») σε υλική ή άυλη μορφή μέσω λογαρια- σμών τίτλων που τηρεί σε Κεντρικό Μητρώο Τίτλων, Κε- ντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή άλλον θεματοφύλακα υπό μορφή πιστωτικού ιδρύματος, ΕΠΕΥ ή άλλου φορέα που αποτελεί αντικείμενο εποπτείας για την άσκηση της δρα- στηριότητας αυτής σε κράτος - μέλος του ΕΟΧ (ο «Θε- ματοφύλακας των υποκείμενων αξιών»). β) Τα ως άνω πρόσωπα, που καταχωρίζουν στο Σύστη- μα χρηματοπιστωτικά μέσα ή δικαιώματα επ’ αυτών κατά τα ανωτέρω, αποτελούν τους εκδότες των τίτλων σε λο- γιστική μορφή του Συστήματος. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ. εφαρ- μόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αα΄ του στοιχεί- ου α΄ της παραγράφου 3. 5. Κατά την έκδοση των καταχωριζόμενων στο Σύστη- μα, σε λογιστική μορφή, τίτλων, της περίπτωσης ββ΄ του στοιχείου α΄ της παραγράφου 3, καθορίζεται εάν η κατα- βολή των ληξιπρόθεσμων τόκων και κεφαλαίων των υπο- κείμενων αξιών, θα γίνεται: α) από τον εκδότη των τίτ- λων που εκδίδονται στο Σύστημα ή β) απ’ ευθείας από τον Θεματοφύλακα των υποκείμενων αξιών, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, ως διαχειρίστριας του Συστήμα- τος, στους οικείους λογαριασμούς των φορέων του Συ- στήματος στους οποίους είναι καταχωρισμένοι οι τίτλοι σε λογιστική μορφή που αντιστοιχούν στις υποκείμενες αξίες. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ.. 6. Ο κατά περίπτωση υπόχρεος για την καταβολή σύμ- φωνα με την παράγραφο 5 αποδίδει στους οικείους λο- γαριασμούς του κάθε φορέα του Συστήματος τους τό- κους και το κεφάλαιο των οφειλόμενων τίτλων. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή επιφέρει την απόσβεση των υπο- χρεώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, του εκδότη των τίτλων σε λογιστική μορφή, του Θεματοφύλακα των υ- ποκείμενων αξιών και του εκδότη των υποκείμενων α- ξιών έναντι των δικαιούχων των τίτλων. 7. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους τίτλους που καταχωρίζονται και παρακολουθούνται από το Σύστημα κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 επ. του παρόντος άρθρου, έναντι του εκδότη τους ή, κα- τά περίπτωση, του εκδότη των υποκείμενων αξιών, κα- θώς και ως προς τον Θεματοφύλακα των υποκείμενων α- ξιών και κάθε τρίτο είναι οι δικαιούχοι των λογαριασμών των φορέων που τηρούνται στο Σύστημα κατά τις διατά- ξεις των άρθρων 6 – 8 και του παρόντος. Προκειμένου περί λογαριασμών επενδυτών, δικαιούχοι είναι οι επεν- δυτές, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρ- μοζομένων αναλόγως και των διατάξεων των άρθρων 6 – 8 του παρόντος νόμου, του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 3601/2007 (Α΄ 178), καθώς και του άρθρου 23 παρ. 4 και του άρθρου 12 παράγραφοι 10-11 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195). 8. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο επενδυτής έχει αξίωση εκ του τίτ- λου του, στρεφόμενη μόνο κατά του φορέα του Συστή- ματος, στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός του. Προκει- μένου περί τίτλων της περίπτωσης αα΄ του στοιχείου α΄ της παραγράφου 3, εάν ο εκδότης του τίτλου δεν έχει εκπληρώσει τις κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8 υ- ποχρεώσεις του, οι δικαιούχοι των τίτλων, φορείς του Συστήματος και επενδυτές, έχουν αξίωση εκ του τίτλου μόνο κατά του εκδότη του τίτλου. Προκειμένου περί τίτ- λων της περίπτωσης ββ΄ του στοιχείου α΄ της παραγρά- φου 3, οι φορείς του Συστήματος και, κατά περίπτωση, οι επενδυτές, έχουν αξίωση στρεφόμενη μόνο κατά του εκδότη της υποκείμενης αξίας ή, κατά περίπτωση, του Θεματοφύλακα των υποκείμενων αξιών, εφόσον ο εκδό- της της υποκείμενης αξίας δεν εκπληρώνει τις υποχρεώ- σεις του ή ο Θεματοφύλακας των υποκείμενων αξιών δεν αποδίδει τα προσηκόντως καταβληθέντα σε αυτόν από τον εκδότη κεφάλαια ή τόκους, αντιστοίχως, προς πληρωμή των δικαιούχων των υποκείμενων αξιών. 9. α) Εάν ο εκδότης των υποκείμενων αξιών δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για καταβολή των ληξι- πρόθεσμων τόκων και κεφαλαίων, δεν ευθύνονται έναντι των φορέων ή των επενδυτών ο εκδότης των τίτλων σε λογιστική μορφή, ο Θεματοφύλακας των υποκείμενων α- ξιών ή η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο εκδότης των τίτλων σε λογιστική μορφή, καθώς και, κατά περίπτωση, οι οικείοι φορείς του Συστήματος και οι επενδυτές έχουν ευθεία αξίωση κατά του εκδότη των υποκείμενων αξιών. Ο εκ- δότης των τίτλων σε λογιστική μορφή ασκεί τις αξιώσεις ή συνδράμει στην άσκηση των αξιώσεων επί και εκ των υποκείμενων αξιών για λογαριασμό των εκάστοτε τελι- κών δικαιούχων. β) Εάν ο Θεματοφύλακας των υποκείμενων αξιών δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του προς καταβολή στον εκδότη των τίτλων σε λογιστική μορφή των κεφα- λαίων και τόκων, που αποδόθηκαν σε αυτόν από τον εκ- δότη των υποκείμενων αξιών, προς πληρωμή των δικαι- ούχων τους, ο εκδότης των τίτλων σε λογιστική μορφή, καθώς και οι οικείοι φορείς του Συστήματος και οι επεν- δυτές έχουν ευθεία αξίωση κατά του Θεματοφύλακα των υποκείμενων αξιών, εφαρμοζομένου και του τελευ- ταίου εδαφίου του στοιχείου α΄ της παρούσας παραγρά- φου. Δεν ευθύνονται έναντι των φορέων του Συστήμα- τος ή των επενδυτών ο εκδότης των υποκείμενων αξιών, ο εκδότης των τίτλων σε λογιστική μορφή ή η Τράπεζα της Ελλάδος. γ) Επιφυλασσομένων των ανωτέρω, εφαρμόζονται α- ναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ.. 10. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να τηρεί λογα- ριασμούς τίτλων σε Κεντρικό Μητρώο Τίτλων ή Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων για χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 13 περιπτώσεις β΄ και γ΄ και στοιχείο 14 του ν. 3606/2007, ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, που έχουν εκδοθεί σε υλική ή άυλη μορφή ή δι- καιώματα επ’ αυτών. Ως προς τους τίτλους αυτούς δύνα- ται: αα) να εκδίδει στο Σύστημα σε λογιστική μορφή τίτ- λους που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα στα εν λόγω υ- ποκείμενα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τα δικαιώματα επ’ αυτών κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ββ) να καταχωρίζει τα δικαιώματα εξ αυτών με λογιστικές εγ- γραφές στους λογαριασμούς τίτλων που τηρεί κατ’ ανά- λογο εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. β) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για την τήρηση και μεταβίβαση τίτλων στο Σύστημα, περιλαμβανομένων των διατάξεων για τα δικαιώματα, τις αξιώσεις και την προστασία των δικαιούχων των τίτλων, φορέων και ε- πενδυτών, εφαρμόζονται και ως προς τους τίτλους της περίπτωσης αα΄ του στοιχείου α΄, καθώς και ως προς τα δικαιώματα της περίπτωσης ββ΄ του στοιχείου α΄. Σε πε- ρίπτωση μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων: αα) εκδότη υπο- κείμενων χρηματοπιστωτικών μέσων που η Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει μέσω λογαριασμού σε Κεντρικό Μη- τρώο Τίτλων ή σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή ββ) Κε- ντρικού Μητρώου Τίτλων και Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, ως προς τα υποκείμενα χρηματοπιστωτικά μέσα που η Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει μέσω αυτών, η Τρά- πεζα της Ελλάδος λαμβάνει κάθε εύλογο πρόσφορο μέ- τρο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερό- ντων των δικαιούχων των υποκείμενων αξιών, όπως αυ- τοί προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία της, σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από αυτούς, όπως δύναται να προσδιορίζεται με Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. γ) Ως προς τους τίτλους και τα δικαιώματα επί χρημα- τοπιστωτικών μέσων της παρούσας παραγράφου, περι- λαμβανομένων και των δικαιωμάτων επί των υποκείμε- νων αξιών εφόσον εφαρμόζεται Ελληνικό Δίκαιο, εφαρ- μόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, του άρθρου 57Α τέ- ταρτη παράγραφος του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 3601/2007. 11. Ειδικά θέματα του παρόντος άρθρου, ενδεικτικώς ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων και, εν γένει, ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους τίτλους του παρόντος άρθρου, και λεπτομέρειες επεκτάσεως του Συστήματος ως προς τις κατηγορίες των τίτλων που θα εγγράφονται σε λογαρια- σμούς του Συστήματος κατά το παρόν άρθρο, δύνανται να ρυθμίζονται με Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 12. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, νοείται και πράξη του νομίμως υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένου οργάνου. 13. Απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου η εξόφλη- ση των τόκων των κατά τον παρόντα νόμο εκδιδόμενων δανείων του Δημοσίου. Ομοίως απαλλάσσονται των τε- λών χαρτοσήμου οι ομολογιακοί τίτλοι ή ομόλογα με ρή- τρα συναλλάγματος ή άλλη ρήτρα, καθώς και η μεταβί- βασή τους και η ενεχυρίασή τους.» 3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2198/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το απόρρητο αυτό δεν ισχύει έναντι του εκδότη των τίτλων.» 4. Σε περίπτωση ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εφαρμογή προγράμματος για την αναδιά- ταξη του ελληνικού χρέους, ουδεμία μεταβολή επέρχε- ται στους λογαριασμούς τίτλων που τηρούνται στο Σύ- στημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων σε Λο- γιστική Μορφή που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλά- δος (το Σύστημα), όσον αφορά τους επιλέξιμους τίτ- λους, μετά το πέρας της ημέρας κατά την οποία δημοσι- εύεται η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση της απόφασης των Ομολογιούχων. Εντολές μεταβίβασης, ως προς τους επιλέξιμους τίτλους που πρόκειται να ανταλλαγούν, οι οποίες έχουν εισαχθεί στο Σύστημα και δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι το πέρας της η- μέρας δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργικού Συμ- βουλίου, δεν ισχύουν πλέον ως προς το Σύστημα και τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν διμερώς για την εκκαθά- ριση και το διακανονισμό των μεταξύ τους απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παρα- γράφου. 5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 64 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141), μετά την περίπτωση η΄ προστίθε- ται περίπτωση θ΄ ως εξής: «θ) προσδιορίζονται οι δαπάνες και τα έσοδα του Κρα- τικού Προϋπολογισμού που δημιουργούνται χωρίς ταμει- ακή ροή και καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολο- γητικά για την εμφάνιση στα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.» 6. Η παρ. 5 του άρθρου 64 του ν. 2362/1995, όπως α- ντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141), αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: ΙΙ. ΕΛΛΑΔΑ - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και θα δημοσιεύσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράτημα 2.

Άρθρο 5Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ε- κτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ