108 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 56/2012

Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (Α΄ 140) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2012/4/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.

02 Μαΐου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 108
2 Μαΐου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 56
Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (Α΄ 140) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2012/4/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3, 4 και 5 του Νόμου 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω διόρθωσης στην ημερομηνία άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), με το άρθρο 6 παρ. 4 και 5 του Νόμου 1440/1984 (Α΄ 70), με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν.3862/2010 (Α΄ 113).
2. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Του Π.Δ. 229/86 (Α΄ 96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 189/95 (Α΄ 99), «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/89» και του Π.Δ. 182/2005 (Α΄ 230) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Δ/νσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης».
4. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής», καθώς και του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
5. Του Π.Δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Του Π.Δ. 22/2012 (Α΄ 47) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού»
7. Την υπ’ αριθμ. Υ13/24.11.2011 (Β΄ 2740) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
8. Tην υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/39 από 14−3−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 762).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. Δ73/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Προστα−
σίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Π.Δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (Α΄ 140) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2012/4/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.

Άρθρο 2(άρθρο 1, παράγραφος 1 της Οδηγίας 2012/4/ΕΕ)

Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 76/2010 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία δ), ε) και στ): «δ) θρυαλλίδες που είναι μη εκρηκτικά μέσα ανάφλεξης τύπου καλωδίου˙ ε) θρυαλλίδες ασφαλείας που αποτελούνται από έναν πυρήνα λεπτόκκοκης μαύρης πυρίτιδας περιβεβλημένο από ένα εύκαμπτο πλεκτό ύφασμα με ένα ή περισσότερα προστατευτικά εξωτερικά καλύμματα, οι οποίες, όταν πυροδοτούνται, καίγονται με προκαθορισμένη ταχύτητα χωρίς οποιοδήποτε εξωτερικό εκρηκτικό αποτέλεσμα˙· στ) Καψύλλια αποτελούμενα από μεταλλικό ή πλαστικό κάλυκα που περιέχει μικρή ποσότητα κύριου εκρηκτικού μίγματος, που μπορεί εύκολα να αναφλεγεί με κρούση και τα οποία χρησιμοποιούνται για την πυροδότηση φυσιγγίων μικρών όπλων ή ως κρουστικά εμπυρεύματα για έναυση προωθητικών γομώσεων.»

Άρθρο 3(άρθρο 1, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2012/4/ΕΕ)

Το άρθρο 7 του Π.Δ. 76/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Κοινοί πυροκροτητές Για τους κοινούς πυροκροτητές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο κέλυφος του πυροκροτητή. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο πυροκροτητών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε πυροκροτητή, και σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο πυροκροτητών.»

Άρθρο 4(άρθρο 1, παράγραφος 3, περίπτωση 1η της Οδηγίας 2012/4/ΕΕ)

Το άρθρο 9 του Π.Δ. 76/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9 Εναυστήρες και ενισχυτές Για εναυστήρες, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2, και για ενισχυτές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο σώμα των εν λόγω εναυστήρων και ενισχυτών. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο αυτών των εναυστήρων και ενισχυτών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε εναυστήρα και ενισχυτή, και σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο εναυστήρων και ενισχυτών.»

Άρθρο 5(άρθρο 1, παράγραφος 3, περίπτωση 2η της Οδηγίας 2012/4/ΕΕ)

Το άρθρο 10 του Π.Δ. 76/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Ακαριαίες θρυαλλίδες Για τις ακαριαίες θρυαλλίδες, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στην μπομπίνα. Η αποκλειστική αναγνώριση σημειώνεται κάθε πέντε μέτρα, είτε στο εξωτερικό περίβλημα της θρυαλλίδας είτε στο διαμορφωμένο με διέλαση πλαστικό εσωτερικό στρώμα, το οποίο βρίσκεται αμέσως κάτω από την εξωτερική ίνα της θρυαλλίδας. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο ακαριαίων θρυαλλίδων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν εντός της θρυαλλίδας, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο θρυαλλίδων.»

Άρθρο 6(άρθρο 1, παράγραφος 6 της Οδηγίας 2012/4/ΕΕ)

Στο σημείο 3 του Παραρτήματος του άρθρου 17 του Π.Δ. 76/2010 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «Για αντικείμενα που είναι πολύ μικρά για την τοποθέτηση των πληροφοριών που προβλέπονται στο σημείο 1 στοιχείο β) i) και ii) και στο σημείο 2 ή όταν τεχνικά δεν είναι δυνατή, λόγω σχήματος ή σχεδιασμού, η τοποθέτηση αποκλειστικής αναγνώρισης, η αποκλειστική αναγνώριση τοποθετείται σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας. Κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας σφραγίζεται με σφραγίδα. Κάθε κοινός πυροκροτητής ή ενισχυτής που εμπίπτει στις εξαιρέσεις που ορίζονται στη δεύτερη παράγραφο επισημαίνεται, κατά τρόπο ανθεκτικό και σαφώς ευανάγνωστο, με τις πληροφορίες που ορίζονται στο σημείο 1 στοιχείο β) i) και ii). Στην ελάχιστη μονάδα συσκευασίας τυπώνεται ο αριθμός των κοινών πυροκροτητών και ενισχυτών που αυτή περιέχει. Κάθε ακαριαία θρυαλλίδα που εμπίπτει στην εξαίρεση που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο επισημαίνεται με την αποκλειστική αναγνώριση στη μπομπίνα ή στο καρούλι και κατά περίπτωση στην ελάχιστη μονάδα συσκευασίας.»

Άρθρο 7(άρθρο 1, παράγραφος 4 της Οδηγίας 2012/4/ΕΕ)

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 18 του Π.Δ. 76/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τις 5 Απριλίου 2013. Ωστόσο, οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με το άρθρο 3 παράγραφος 6 και τα άρθρα 13 και 14 εφαρμόζονται από τις 5 Απριλίου 2015.»

Άρθρο 8ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 76/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «Για κάθε μονάδα παραγωγής ορίζεται ένας τριψήφιος κωδικός από την εθνική αρχή του άρθρου 15.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση δ) του άρθρου 14 του Π.Δ. 76/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «να τηρούν και να φυλάσσουν τα συλλεγόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισης, για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 16 του Π.Δ. 76/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «Σε οποιονδήποτε παρασκευάζει ή εισάγει ή συναρμολογεί ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιμο από 20.000 μέχρι 80.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε περίπτωση υποτροπής το ανωτέρω πρόστιμο διπλασιάζεται. Με την ίδια απόφαση δύναται να διαταχθεί απόσυρση από την κυκλοφορία και απαγόρευση διάθεσης των ανωτέρω προϊόντων στην αγορά με μέριμνα των κατά τόπους αστυνομικών Αρχών.»

Άρθρο 9

Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από 5 Απριλίου 2012. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ανατίθεται στην Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ
ΥΦΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ