Επιλογές
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπογράφοντες: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Καθαρισμός πεδίων