Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Υπογράφοντες: ---ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
10 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
ΠΟΛ. 1078/2012 - Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.
Τύπος εγγράφου: Εγκύκλιος Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2012
του άρθρου 30 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. α' του
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 11/05/2015
ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/03/2016
. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 15/02/2013
. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά. 4. Με το υπ’ αρ. πρωτ. Δ12 1010476 ΕΞ 2013/17.1.2013 έγγραφό της η Δ/νση Φορολογίας εισοδήματος, μας γνώρισε τα εξής: « Με τις διατάξεις της περ. Α΄ της παρ.2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι, μεταξύ άλλων, και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 02/07/2014
του εισοδήματος), εντάσσονται στη Ζ’ κατηγορία εισοδήματος, από ελευθέρια επαγγέλματα και διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της [παρ.1 του άρθρου 58 του ν.2238/1994]. Αντίθετα, στην περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα επιλέξουν την αμοιβή της οργανικής τους θέσης που κατέχουν στο Δημόσιο (αντί της αντιμισθίας), τότε αποκτούν εισόδημα της ΣΤ’ κατηγορίας, από μισθωτές υπηρεσίες και διενεργείται
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/04/2017
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/05/2016
η κηρυχθείσα σε πτώχευση εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται για τον σκοπό ολοκλήρωσης της πτωχευτικής διαδικασίας και αφετέρου, όλα τα έσοδα που αποκτά στο στάδιο αυτό θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκύπτει ότι το εισόδημα από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται κατά το άρθρο 146 του ΠτΚ, ήτοι ανά μονάδα αντικειμένου, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης του άρθρου 84 του ΠτΚ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2013
ανωτέρω πράξεις - τόσο για το εισόδημα όσο και για το Φ.Π.Α. - να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται και με την παρούσα εγκύκλιο.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/06/2014
του άρθρου 45 του ν. 2238/94 (τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας & των ασφαλιστικών οργανισμών) δηλώνονται στους κωδικούς 781-782 του πιο πάνω πίνακα και καθόσον δεν αποτελούν εισόδημα επίσης δεν υπάγονται σε εισφορά αλληλεγγύης.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/07/2013
τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα (βάσει εκκαθαριστικού σημειώματος) που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές.
Σελίδα 1 από 1