Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Τύπος εγγράφου Ατομική διοικητική λύση
Καθαρισμός πεδίων
27 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 10/10/2013
Θέμα: Διευκρινίσεις περί του ΕΕΤΑ (Πιστοποίηση αναπηρίας ολικά τυφλών- Οικογενειακό εισόδημα). Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με την επιβολή ΕΕΤΑ σας επισημαίνουμε ότι: Α. Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή (0,5) κατά τον υπολογισμό του ΕΕΤΑ λόγω αναπηρίας ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην [ΠΟΛ 1101/13 ]απόφαση. Ειδικότερα για την πιστοποίηση
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 30/05/2014
Απαντώντας σε ερωτήματα, σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών του εντύπου Ε1 για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 αντίστοιχα, σας πληροφορούμε ότι: 1. Σύμφωνα με [το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011] (ΦΕΚ 152), για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2013
επιστημονικού προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών κ.λπ.), θέμα πραγματικό που κρίνεται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, είναι δυνατόν το εισόδημά τους να χαρακτηρισθεί είτε ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ΄1 πηγής) είτε ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ πηγής). Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 11/06/2014
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εργασιών ανακαίνισης σε ακίνητο που έχει δωρεάν παραχωρηθεί. Σχετ: Το υπ’ αριθμ 17691/29-4-2014 έγγραφό σας . Σχετικά με όσα αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του[ άρθρου 39 του ν. 4172/2013], ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία θεωρείται, μεταξύ άλλων, το εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 22/05/2014
ή εισοδηματία, φυσικού ή νομικού προσώπου, ανεξάρτητα αν αποκτά από αυτά εισόδημα ή όχι. Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση που το ακίνητο παραμένει κενό όλο το χρόνο, πρέπει να συμπεριληφθεί στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ. Διευκρινίζεται ότι από τα μη οικοδομημένα ακίνητα γράφονται μόνο εκείνα που αποφέρουν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό. Στην περίπτωση που δηλώνεται εισόδημα από εκμίσθωση, δωρεάν
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 08/04/2014
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. 2. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο μισθός μέλους Δ.Σ., ο οποίος προκύπτει είτε με αμοιβή που προβλέπεται από το καταστατικό ή εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της [παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013] (ΦΕΚ 167Α) (σχετ. το αριθμ. Δ12 Α 1030493ΕΞ 17-2-2014 έγγραφό μας) 3. Επίσης
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 02/03/2016
από τυχαίο γεγονός ή πράξη που συνέβη μια μόνο φορά (απόκτηση από κληρονομιά κλπ), το χρηματικό ποσό που θα λάβει ο υπόψη συλλέκτης από την πώληση των πιο πάνω ειδών συλλογής είχε χαρακτηρισθεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το[ άρθρο 28 του ν.2238/94]. Επίσης, έχει γίνει δεκτό ότι φορολογούμενος που κατέχει από τα παιδικά του χρόνια μια μεγάλης αξίας συλλογή γραμματοσήμων και προέβη
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 05/05/2014
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του[ άρθρου 29 του ν.3986/2011] (ΦΕΚ 152 Α) εφάπαξ παροχής με τίτλο «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας». Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. γ΄ της παραγρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο, μεταξύ άλλων
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 11/05/2015
ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 08/05/2014
των ανωτέρω οργάνων. 4. Σύμφωνα από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η αμοιβή που καταβάλλεται στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού από τους δήμους θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της [παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013] (ΦΕΚ 167Α). 5. Mε τις παρ. 1 και 3 του[ άρθρου 60 του ν. 4172/2013] (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 28/04/2014
Σε συνέχεια των ερωτημάτων που έχει δεχτεί η υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με το ακαθάριστο εισόδημα των συμβολαιογράφων και επί ποίου ποσού αμοιβής θα γίνεται παρακράτηση φόρου είκοσι (20%) τοις εκατό. 1. Σύμφωνα με την [παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 2238/1994] στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργούταν παρακράτηση φόρου
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 22/02/2017
/>του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι για την
υπαγωγή εισοδήματος σε φόρο απαιτείται να συντρέχουν για το εισόδημα αυτό
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 03/03/2016
, πριν από έτος 1979, πρόκειται να το πουλήσετε. 3. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων περί φορολόγησης του ποσού που εισπράττεται από την πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας, σαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, διότι όταν αυτό το αντικείμενο αυτό αποκτήθηκε, δεν αποκτήθηκε με σκοπό να πουληθεί και συνεπώς, η μεταπώλησή του, δεν συνιστά
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 02/10/2014
., της παραγράφου Δ, του πρώτου άρθρου του [ν. 4254/2014] (ΦΕΚ Α΄85), από το εισόδημα από μισθωτή εργασία απαλλάσσεται του φόρου, από 1.1.2014, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρύχιων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 05/05/2014
) από 01.01.2013 και μετά το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του[ άρθρου 40 του ν.4141/2013] δεν προσμετράται στο καθαρό ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. Επιπλέον, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του[ άρθρου 29 του ν. 3986/2011], το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ2 της παραγράφου ΙΑ του [ν.4093/2012] και το ειδικό επίδομα
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 23/04/2013
εταιρία, που λειτουργεί υπό μορφή Α.Ε. (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση παροχής των ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012), θα εκδίδονται αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 17/10/2013
του άρθρου 25 του ν. 2238/1994] ορίζεται ότι το εισόδημα που προέρχεται από αποθεματικά ανωνύμων εταιριών, τα οποία διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο, ανεξάρτητα αν η διανομή τους γίνεται σε χρήμα ή σε ακίνητα ή κινητά ή σε άλλες αξίες, λογίζεται ως εισόδημα από κινητές αξίες. 2. Επίσης, με τις διατάξεις της [παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994], όπως ισχύουν
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2013
και αν το επάγγελμα του «ερευνητή» κατονομάζεται στην παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., δύναται να θεωρηθεί ότι αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.. Τα υπόψη πρόσωπα πρέπει να κρίνονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθόσον για να θεωρηθεί ότι δεν ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα του «ερευνητή», πρέπει όντως η κύρια δραστηριότητά τους να είναι άλλη
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 16/10/2014
κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του. 3. Ενόψει των ανωτέρω, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι ο χρόνος που προσφέρονται οι υπηρεσίες, γιατί ο χρόνος φορολογίας συνδέεται με την απόκτηση του δικαιώματος προς είσπραξη και δεν εξαρτάται από τον πραγματικό χρόνο της είσπραξης ή μη του αντιτίμου της υπηρεσίας. Το εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 26/09/2013
στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα εμπρόθεσμης δήλωσης τους…..» 2. Από τις ανωτέρω διατάξεις, προκύπτει ότι οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών του κωδ 049, ακόμα και αν δηλωθούν με συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Από τις διατάξεις της περ
Σελίδα 1 από 2