Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Έτος: 2002
Καθαρισμός πεδίων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2002
οι επιχειρήσεις που από 1.1.2000 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία αγορά ή πώληση και επι­ πλέον το καθαρό εισόδημα, με βάση τις δηλώσεις φορο­ λογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 2001 και επο­ μένων των επιχειρήσεων αυτών, οποιασδήποτε μορφής (ατομικές επιχειρήσεις, πρόσωπα παραγράφου 4 του άρ­ θρου 2 του[ ν. 2238/1994], Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.), καθώς και των φυ­ σικών
Σελίδα 1 από 1