Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Έτος: 1991
Τύπος εγγράφου Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: ---Αλκοόλης & Τροφίμων
Καθαρισμός πεδίων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/07/1991
παράλληλα ότι, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα παρουσιάζουν διαφορές, θα είναι καθοριστικά τα αποτελέσματα που έχουν ληφθεί με βάση την ενιαία μέθοδο· ότι ο προσδιορισμός των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του ελαιο- λάδου και των μεθόδων ανάλυσης οδηγεί στην προσαρμογή των συμ- πληρωματικών επεξηγήσεων του κεφαλαίου 15 της συνδυασμένης ονο- ματολογίας· ότι στην μέθοδο αξιολόγησης των οργανοληπτικών
Σελίδα 1 από 1